İletişim ve Tasarımı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİletişim ve Tasarımı Bölümü
Program DirektörüAdviye Ayça ÜNLÜER ÇİMEN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İletişim ve Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİletişim Tasarımı Programı, öğrencinin iletişim tasarımının prensiplerini, teorilerini ve deneyimlerini anlaması ve kavraması sağlayan 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu programda iletişim tasarımı, interaktif arayüzler, çokluortam, yeni nesil iletişim teknolojileri, enformasyon mimarisi gibi yeni sayısal olgularla, çeşitli sergileme ortamlarında yazı, ses ve görüntüden oluşan enformasyon ve düşüncenin en etkili şekilde sunulması anlamında ele alınmaktadır. Programın temel hedefleri, interaktif medya tasarımı özelinde uzman ve araştırmacı yetiştirerek alana katkıda bulunmak, sözkonusu bilim alanında Türkiye’de öncülük yapmaktır. Bu amaçla, öğrencilere, kullanıcının davranışlarını dikkate alarak, etkileyici bir iletişim yaratmak için problem çözücü yöntemler geliştiren deneyimler kazandırılması, ses, görüntü ve yazının gücünün akılcı bir şekilde bileşkesini yarattırılması hedeflenmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profili8 yarıyıllık eğitim sürecinin sonunda disiplinlerarası sanat ortamı içerisinde 2B ve 3B algıları gelişmiş, çoklu ortam nesneleri üretebilen, bu medyaların altında yatan teknolojileri bilen, tasarım yönetimi yetenekleri geliştirilmiş, çizgi dışı düşünebilen, "Tasarımcı Vizyonu" kazanmış tasarımcıları aşağıdaki sektörlere yönelik olarak mezun etmektedir.Mezunlar, - yeni nesil ajanslarda yönetici ve kreatif direktör - üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen - teknoloji firmalarının ARGElaboratuarlarında araştırmacı - müze, galeri gibi deneysel interaktif sunum teknikleri üretilen mecralarda tasarımcı - hareketli medya üretimi yapan butik prodüksiyon ajanslarında çizer olarak çalışabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat ve tasarım bilgisinin kullanımı
  2. Analiz ve yorumlama yapabilme
  3. Problem belirleme ve çözebilme
  4. Tasarım yapma yeteneği
  5. Yaratıcı fikir üretebilme
  6. Takım çalışması yapabilme
  7. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
  8. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
  9. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
  10. Çağdaş konuların bilincinde olma

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
BSP2161 Desen 1 24048
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
MDB1051 İngilizce 130033
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
BSP2162 aa Desen 2 24048
ILT1612 Video Çekim Teknikleri30033
ILT1622 Sunum Tasarımı30033
MDB1052 İngilizce 230033
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2601 aa Projeye Giriş22039
ILT2611 1950 Öncesi Tasarım Tarihi 20023
ILT2661 Simge Tasarımı30033
ILT2651 İnteraktif Tasarım Araçları 20025
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0003 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2612 1950 Sonrası Tasarım Tarihi20023
ILT2652 aa Proje 1440612
ILT2662 Etkileşimli Ortam Tasarımı 30034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-330034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-430034
SEC0006 Seçmeli 2-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3671 Enformasyon Tasarımı30034
ILT3651 aa Proje 2 440614
ILT3661 Kullanılabilirlik Temelleri 30035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0008 Seçmeli 3-120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
ILT3622 Tipografik Animasyon30036
ILT3652 aa Proje 3 440614
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-230034
SEC0010 Seçmeli 4-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
ILT4651 aa Proje 4440612
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-230034
SEC0013 Seçmeli 5-130034
SEC0014 Seçmeli 5-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ILT4000 aa Bitirme Çalışması 0120612
SEC0015 Mesleki Seçmeli 3-330034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 3-430034
SEC0017 Seçmeli 5-330034
SEC0018 Seçmeli 5-430034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2701 Algoritmanın Temelleri30034
ILT2702 Programlama30034
ILT2711 Tasarımda Eskizleme Yöntemleri30034
ILT2712 Tasarım İçin Rol Oynama30034
ILT2721 Tipografi30034
ILT2722 İşlemsel Tasarım30034
ILT2731 Senaryo Yazımı30034
ILT2732 Ses Üretim Teknikleri30034
ILT2750 Görsel-İşitsel Dijital Enformasyonun Etmenleri30034
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3801 İleri Görüntü İşleme Teknikleri30034
ILT3802 Ergonominin Temelleri30034
ILT3811 Tasarım Teorisi30034
ILT3812 İllüstrasyon30034
ILT4702 Deneysel Tipografi30034
ILT4712 Film Eleştirisi30034
ILT4801 Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar30034
ILT4811 E Medya Pazarlama30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT2801 Görme Biçimleri20022
ILT2941 Araştırma İçin İngilizce20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
ILT2932 Dil Kullanımı ve İletişim 20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
ILT3931 Tasarım İçin İngilizce20023
ILT3501 Animasyon Tasarımı 20023
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT3942 Semiyoloji20022
ILT3932 Tasarım Yönetimi20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
ISL3460 Mobil Pazarlama30034
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama30034
ILT3701 İnteraktif Programlamaya Giriş30034
ILT3702 İnteraktif Programlama30034
ILT3711 3B Modelleme30034
ILT3721 Video Kurgu ve İşleme Teknikleri30034
ILT3722 Görsel Medya İçin Ses Tasarımı30034
ILT3731 3B Tasarm30034
ILT3732 3B Animasyon30034
ILT3750 Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılımlar ile Dijital Video İşleme 30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ILT4771 Dijital Oyun Tasarımı ve Geliştirme30034
ILT4501 Özgün Baskı Resim 30034
ILT4701 Medya Planlaması30034
ILT4711 Mekan Tasarımı30034
ILT4721 Fiziksel İnteraktivite30034
ILT4722 Sanal Ortam Tasarımı30034
ILT4732 Görsel Efekt Tasarımı30034
ILT4741 Modern Tasarımın Kavramları30034
ILT4742 Sinografi30034
ILT4750 Bilişim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular30034
ILT4752 İleri Programlama30034
ILT4762 Film Yapıl Araçları 30034
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
MDB1201 Temel Romence 130033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TDB1031Türkçe 1-11----1-1
ILT1621Grafik Tasarım Araçları 1111111111
ILT1611Fotoğraf Teknikleri 1111111111
BSP2161Desen 1 1111111111
BSP1101Temel Tasarım 1 1111111111
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 11111111111
MDB1051İngilizce 11111111111
ILT2722İşlemsel Tasarım1111111111
ILT2702Programlama-11-1-1---
ILT2731Senaryo Yazımı1111111111
ILT2732Ses Üretim Teknikleri1111111111
ILT2711Tasarımda Eskizleme Yöntemleri1111111111
ILT2712Tasarım İçin Rol Oynama-1111----1
ILT2721Tipografi1111111111
ILT2701Algoritmanın Temelleri-11-1-1---
ILT2750Görsel-İşitsel Dijital Enformasyonun Etmenleri-1-1------
ILT1612Video Çekim Teknikleri1111111111
ILT1622Sunum Tasarımı1111111111
TDB1032Türkçe 2-11----1-1
BSP2162Desen 2 11-11----1
BSP1102Temel Tasarım 2 11-11----1
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 211--11-1-1
MDB1052İngilizce 21111111111
ILT26111950 Öncesi Tasarım Tarihi 11--11-111
ILT2661Simge Tasarımı1111111111
ILT2601Projeye Giriş1111111111
ILT2651İnteraktif Tasarım Araçları 11111-1111
ILT26121950 Sonrası Tasarım Tarihi11--11-111
ILT2652Proje 11111111111
ILT2662Etkileşimli Ortam Tasarımı 1111111111
ILT3671Enformasyon Tasarımı1111111--1
ILT3651Proje 2 1111111111
ILT3661Kullanılabilirlik Temelleri 1111111111
ILT3652Proje 3 1111111111
BSP3282Disiplinlerarası Sanat1111111111
ILT3622Tipografik Animasyon1111111111
ILT4651Proje 41111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-1--------
ILT4000Bitirme Çalışması 11111-1111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-1--------
ILT4712Film Eleştirisi1111111111
ILT4811E Medya Pazarlama1111111111
ILT4801Sinemada Yaratıcılar Ve Akımlar1111111111
ILT3801İleri Görüntü İşleme Teknikleri1111111111
ILT3812İllüstrasyon1111111111
ILT4702Deneysel Tipografi1111111111
ILT3802Ergonominin Temelleri-111111111
ILT3811Tasarım Teorisi1111111111
ILT2941Araştırma İçin İngilizce1111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1111111111
ILT2801 Görme Biçimleri-1-11-----
ILT2932Dil Kullanımı ve İletişim 1111111111
BSP2262Mesleki İngilizce 1 1111111111
ILT3931Tasarım İçin İngilizce1111111111
BSP3261Mesleki İngilizce 2 1111111111
ILT3501 Animasyon Tasarımı 1111111111
ILT3942Semiyoloji1111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1111111111
ILT3932 Tasarım Yönetimi1111111111
ILT37323B Animasyon1111111111
ILT3722Görsel Medya İçin Ses Tasarımı1111111111
ILT37113B Modelleme1111111111
ILT3702İnteraktif Programlama1111111111
ILT3701İnteraktif Programlamaya Giriş1111111111
ILT3721Video Kurgu ve İşleme Teknikleri1111111111
ILT37313B Tasarm1111111111
ILT3750Özgür ve Açık Kaynaklı Yazılımlar ile Dijital Video İşleme 11-11-----
ISL3360Dijital Platformda Marka Yönetimi 1--1------
ISL3460Mobil Pazarlama-1--1-----
ISL3450Sosyal Medya Pazarlama-1------1-
ILT4721Fiziksel İnteraktivite1111111111
ILT4752İleri Programlama1111111111
ILT4711Mekan Tasarımı1111111111
ILT4722Sanal Ortam Tasarımı1111111111
ILT4732Görsel Efekt Tasarımı1111111111
ILT4741Modern Tasarımın Kavramları11-11--111
ILT4701Medya Planlaması1111111111
ILT4742Sinografi1111111111
ILT4501 Özgün Baskı Resim 1--1------
ILT4762Film Yapıl Araçları 1111111111
ILT4750Bilişim Teknolojilerinde Seçilmiş Konular---1-----1
ILT3001Mesleki Staj 11111111111
ILT3002Mesleki Staj 21111111111
PDR2021Özel Eğitim -1-------1
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler--1------1
TRO2281Türk Dili Tarihi-1-------1
EGT1022Sosyal Antropoloji---------1
EGT4041Eğitim Yönetimi---------1
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------1
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------1
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------1
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------1
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------1
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------1
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------1
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------1
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------1
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------1
MEM4501Seramikler---------1
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------1
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------1
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------1
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------1
ISL2560Halkla İlişkiler---------1
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------1
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-----1----
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------1
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------1
SBP2031Şehir Ekonomisi---------1
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------1
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------1
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------1
ITB3150Tarih ve Sinema---------1
---------1
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------1
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------1
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------1
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------1
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------1
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------1
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------1
ITB3010Sosyoloji---------1
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------1
ITB3550İnsan Hakları ---------1
ITB3560Siyaset Felsefesi---------1
ITB3570Eğitim Felsefesi---------1
ITB3320İktisadi Suçlar ---------1
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------1
ITB3390Uygarlık Tarihi---------1
ITB2030Bilim Felsefesi---------1
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------1
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------1
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------1
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------1
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------1
SYP3241Halkla İlişkiler ---------1
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------1
MIM2421Mimarlık Tarihi---------1
MIM2411Arkeoloji---------1
MIM1412Uygarlık tarihi---------1
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------1
ITB2020Bilim Tarihi---------1
MDB1052İngilizce 2---------1
INS2462Trafik Güvenliği---------1
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------1
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------1
MDB4031İleri Almanca ---------1
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------1
ITB3250Psikolojiye Giriş---------1
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------1
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------1
FEL2270Batı Felsefesi 1---------1
FEL2280Batı Felsefesi 2---------1
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------1
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------1
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------1
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------1
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------1
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------1
ITB3360Sanat Tarihi---------1
ITB4930Mimarlık Tarihi---------1
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------1
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------1
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------1
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------1
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------1
GRA4120Deneysel Tipografi1--1111--1
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------1
TDB4051Akademik Türkçe---------1
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------1
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------1
DNS1240Yoga ve Anatomi---------1
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------1
TDB4061Yeditepe İstanbul---------1
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------1
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------1
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------1
EUT2022NFT'ye Giriş---------1
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------1
MDB1001Temel Fransızca 1---------1
MDB1003Temel İspanyolca 1---------1
MDB1004Temel İspanyolca 2---------1
MDB1005Temel Macarca 1---------1
MDB1007Temel İtalyanca 1---------1
MDB1009Temel Yunanca 1---------1
MDB1011 Temel Çince 1---------1
MDB1013Temel Japonca 1---------1
MDB1015 Temel Arapça 1---------1
MDB1016Temel Arapça 2---------1
MDB1017Temel Farsça 1---------1
MDB1019Temel Rusça 1---------1
MDB1101Temel Bulgarca 1---------1
MDB1201Temel Romence 1---------1
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------1
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX