Enerji Teknolojileri ABD Enerji Teknolojileri Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEnerji Teknolojileri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Enerji Teknolojileri ABD Enerji Teknolojileri Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıDisiplinler arası Program olarak yer alan Enerji Teknolojileri Programı, Enerji sektörü için eğitim ve araştırma faaliyeti göstermektedir. Enerji Teknolojileri programının kapsamı; enerji sektörlerinde üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında gerçekleştirilen mühendislik faaliyetleridir. Enerji üretim tesislerinin teknik ve ekonomik analizi ve enerji planlaması konularına yönelik eğitim programı yürütülmektedir. Sektörün üretim Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında ihtiyaç duyduğu uzman mühendislerin yetiştirilmesini sağlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEnerji Teknolojileri programının kapsamı; enerji sektörlerinde üretim, Ar-Ge, Ür-Ge alanlarında gerçekleştirilen mühendislik faaliyetleridir.
Mezunların Mesleki ProfiliEnerji Teknolojileri bilim alanında uzmanlaşan mühendisler ise, enerji üretim santrallarında (termik, hidroelektrik, nükleer, kombine çevrim, kojenerasyon, yenilebilir enerji kaynaklı) enerji planlaması ve ekonomisinde ve Ar-Ge birimlerinde çalışma alanı bulmaktadır.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır. (2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir. (3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesin ce, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçba şarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır. (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır: a) Yüzlük Değer Başarı Notu Sayısal Değer 90-100 AA 4.00 80-89 BA 3.50 70-79 BB 3.00 60-69 CB 2.50 50-59 CC 2.00 40-49 DC 1.50 30-39 DD 1.00 20-29 FD 0.50 0-19 FF 0.00 Devamsız F0 0.00 b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından; 1) G: Geçer/Başarılı, 2) K: Kalır/Başarısız, 3) M: Muaf, 4) E: Eksik olarak tanımlanır. (5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. (7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır. (8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Enerji alanında uzmanlık düzeyinde derinleşebilme, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
 2. Bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanma
 3. Enerji alanında deneysel esaslı araştırmaları, uluslararası standartları göz önünde bulundurarak bağımsız olarak tasarlayabilme becerisi kazanma.

Program Çıktıları

  Müfredat

  1.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0001 Seçmeli 130037.5
  SEC0002 Seçmeli 230037.5
  SEC0003 Seçmeli 330037.5
  SEC0004 Zorunlu 130037.5
  30 Toplam:
  1.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  SEC0005 Seçmeli 430037.5
  SEC0006 Seçmeli 530037.5
  SEC0007 Seçmeli 630037.5
  ENT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
  ENT5001 Seminer01007.5
  35 Toplam:
  2.Yıl - Güz Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ENT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  ENT5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
  30 Toplam:
  2.Yıl - Bahar Yarıyılı
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ENT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
  ENT5000 Yüksek Lisans Tezi 010020
  30 Toplam:
  125 Program Toplam AKTS:
  Zorunlu Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ENT6101 Enerji Sistemlerinde İleri Isı ve Kütle Transferi30037.5
  MAK5204 ENERJİ SİSTEMLERİNİN II. KANUN ANALİZİ VE EKSERJİ 30037.5
  ELM6203 Elektrik Enerji Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Hesaplama Yöntemleri30037.5
  ELM6201 Dağıtık Üretim Sistemleri ve Şebeke Entegrasyonu30037.5
  INS6203 Baraj Planlama 230037.5
  MAK6102 Hidrojen Depolama Teknolojileri30037.5
  ENT5109 Mühendislikte Optimizasyon30037.5
  INS5203 Baraj Planlama 130037.5
  ENT5104 Endüstri Tesislerinde Enerji Ekonomisi 30037.5
  ENT5105 Enerji Verimliliği ve Kalitesi30037.5
  ENT5100 Elektrik Enerjisi Dağıtım Mühendisliği30037.5
  ENT5101 Elektrik Enerjisi İletim Mühendisliği30037.5
  ELM5205 Elektrik Tesislerinde Koruma Sistemleri30037.5
  MAK5127 Bioenerji Üretim Sistemleri30037.5
  ENT5102 Elektrik Santralleri için Elektrik Makinesi ve Güç Elektroniği Tasarımı 30037.5
  MAK5128 Enerji Sistemlerde Hesaplamalı Yöntemler30037.5
  Seçmeli Dersler
  KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
  ELM6208 Nonlineer Yüklü Güç Sistemlerinin Analizi 30037.5
  ELM6204 Elektrik Güç Sistemlerinde Kontrol Teknikleri30037.5
  ELM6205 Güç Sistemlerinde Harmonikler30037.5
  ELM6206 Güç Sistemlerinin Dinamik Simülasyonu30037.5
  ENT6103 Motorlar-Yanma30037.5
  ENT6104 Termik Santral Kimyası30037.5
  ENT6105 Termik Santrallerde Havalandırma Problem ve Çözümleri30037.5
  MAK5207 İLERİ AKIŞKANLAR MEKANİĞİ30037.5
  ENT6102 Işınımla Isı Transferi30037.5
  MAK6601 Taşınım Isı Transferi30037.5
  MAK5537 İletim İle Isı Transferi30037.5
  ENT6100 Endüstriyel Tesislerde Yorulma30037.5
  ELM6209 Yüksek Gerilim Tekniği için Sayısal Hesaplama Yöntemleri 30037.5
  ELM6210 Yüksek Gerilim Tekniğinde Endüstriyel Uygulamalar ve Ölçme30037.5
  MAK5126 BENZERLİK VE BOYUT ANALİZİ30037.5
  MAK5526 Enerji Verimliliği30037.5
  MAK5102 ENERJİ TESİSLERİNDE OTOMATİK KONTROL VE REGLAJ30037.5
  MAK5529 Enerji Depolama Sistemleri30037.5
  INS5210 Su Kaynakları Yönetimi 30037.5
  CEV5114 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı30037.5
  CEV5123 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre30037.5
  ELM5121 Elektriksel Enerji Depolama Sistemler30037.5
  ENT5103 Elektrik Santrallerinde Kontrol ve Otomasyon Uygulamaları30037.5
  ELM5202 Elektrik Güç Sistemlerinde Bilgisayar Destekli Koruma30037.5
  ELM5204 Elektrik Şebeke Kayıpları30037.5
  ENT5106 İleri Enerji Depolama Sistemleri30037.5
  ENT5111 Yenilenebilir Enerji Sistemleri30037.5
  MAK5134 YAKIT PİLİ VE HİDROJEN TEKNOLOJİLERİ30037.5
  ELM5201 Akıllı Şebekeler30037.5
  ELM5207 Enerji Dağıtım Şebekelerinin Optimum Dizayn Kriterleri30037.5
  ELM5223 Güç Sistemlerinde Kalite Problemleri 30037.5
  ELM5211 Hibrid Elektrik Enerji Sistemleri30037.5
  ELM5302 Esnek AC İletim Sistemleri 30037.5
  ELM5217 Yüksek Gerilim Hatları ve Ekranlama Teorisi30037.5
  ELM5209 Güç Sistemlerindeki Geçici Olaylar30037.5
  ELM5213 İleri Aydınlatma Teknolojileri30037.5
  ELM5214 Kablolu Dağıtım Hatları30037.5
  ELM5218 Yüksek Gerilimde Kullanılan Yalıtkan Malzemeler30037.5
  ELM5224 Güç Sistemlerinde Arıza Analizi ve Arıza Analizinde Kullanılan Matematiksel Yöntemler 30037.5
  ENT5110 Ölçme Değerlendirme ve İleri İstatistik30037.5
  MAK5553 İleri Rulman Teknolojisi30037.5
  ENT5108 Konstrüksiyonda Özel Konular30037.5
  ENT5107 Kaymalı Yatak Teknolojisi30037.5
  MAK5105 HİDROLİK MAKİNELERDE ÖZEL KONULAR30037.5

  Ders & Program Çıktıları Matrisi

  Program Çıktıları
  Kodu Ders Adı

  Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

  BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
  KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik