Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramın iki temel görevi doktora düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmak. Eğitim Yönetimi Doktora Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıProgramın iki temel görevi doktora düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmak. Eğitim Yönetimi Doktora Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliEğitim Yönetimi Doktora Programı'ndan mezun olanlar eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek okul yöneticileri ve eğitim müfettişleridir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili yaklaşımlarını bilir.
  2. Türkiye'de uygulanan yönetim ve denetim uygulamalarını bilir, değerlendirir ve analiz eder.
  3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahip olur ve grubun diğer paydaşlarını geliştirme amacı taşır.
  4. Dünyada ve Türkiye'deki okul yönetimi kuramsal çerçevesine hâkim olur. Ulusal ve uluslararası gelişme ve değişmeleri takip eder. Mevcut okul yönetimi uygulamalarını değerlendirir ve etkili okul yönetimi yaklaşımını önerir.
  5. Eğitim liderliği yaklaşımlarını bilir. Ulusal ve uluslararası mevcut uygulamaları takip eder. Uygulamada kullanılan eğitim liderliği yaklaşımlarının analizini yapar.
  6. Bilimsel araştırma tekniklerine, yazım ilkelerine ve bilimsel etik değerlere uygun tez, makale yazar. Eğitim yönetimi alanında bilimsel çalışmalar yürütür.
  7. Eğitimde politika geliştirme sürecinin aşamalarını bilir. Dünyada ve Türkiye’de uygulanan eğitim politikalarının analizini yapar.
  8. Eğitim örgütlerinde insan kaynakları yönetimi ve geliştirilmesine dair kuramsal çerçeveyi bilir. Güncel uygulamaları bilir.
  9. Sosyal teori ve eğitim arasındaki ilişkiyi bilir. Klasik ve çağdaş sosyal teori ve eğitimin ilişkisini kavrar. Eğitimin toplumu yeniden kurma girişimlerine karşı bir anlayış geliştirir. Eğitimde yaşanan mevcut sorunları yönelik çağdaş sosyal teori bağlamında değerlendirir.
  10. Eğitim örgütlerinde değişen ve gelişen yapıyı bilir ve güncel yaklaşımları takip eder. Örgütsel Değişime İlişkin Temel Kavramları açıklar. Örgütsel değişmeye yol açan iç ve dış etkenleri analiz eder. Türk Eğitim Sisteminde Yapılan Belli Başlı reformları bilir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
EGT6001 Seminer02007.5
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
EGT6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6297 Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri30037.5
EGT6220 Stratejik Planlama30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT6225 Siyasal Düşünce, İdeolojiler ve Eğitim30037.5
EGT6213 İleri Araştırma Yöntemleri30037.5
EGT6216 Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi30037.5
EGT6222 Ulusal Eğitim Politikaları Analizi30037.5
EGT6211 Eğitimde Liderlik30037.5
EGT6205 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT6214 İleri Eğitim İstatistiği30037.5
EGT6217 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi30037.5
EGT6212 Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri30037.5
EGT6210 Eğitimde Lider -Yönetici Uygulamaları30037.5
EGT6208 Eğitimde Çağdaş Liderlik Yaklaşımları30037.5
EGT6209 Eğitimde Etik30037.5
EGT6221 Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim30037.5
EGT6224 Yönetimin Hukuki Temelleri30037.5
EGT6202 Eğitim Denetimine Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
EGT6206 Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri30037.5
EGT6201 Demokratik Eğitim Yaklaşımları30037.5
EGT6215 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi30037.5
EGT6218 Okul Yönetimi30037.5
EGT6204 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT6203 Eğitim Finansmanı30037.5
EGT6223 Yönetim Felsefeleri30037.5
EGT6200 Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim30037.5
EGT6219 Sosyal Ağ Analizi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 11111111111
SEC0002Seçmeli 21111111111
SEC0003Seçmeli 31111111111
SEC0004Zorunlu 11111111111
SEC0005Seçmeli 41111111111
SEC0006Seçmeli 51111111111
SEC0007Zorunlu 21111111111
EGT6001Seminer1111111111
EGT5004Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik -----1----
EGT6297Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri1111111111
EGT6220Stratejik Planlama1111111111
EGT6213İleri Araştırma Yöntemleri1111111111
EGT6216Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi1111111111
EGT6222Ulusal Eğitim Politikaları Analizi1111111111
EGT6211Eğitimde Liderlik1111111111
EGT6205Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar1111111111
EGT6214İleri Eğitim İstatistiği1111111111
EGT6217Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi1111111111
EGT6212Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri1111111111
EGT6210Eğitimde Lider -Yönetici Uygulamaları1111111111
EGT6208Eğitimde Çağdaş Liderlik Yaklaşımları1111111111
EGT6209Eğitimde Etik1111111111
EGT6221Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim1111111111
EGT6224Yönetimin Hukuki Temelleri1111111111
EGT6202Eğitim Denetimine Çağdaş Yaklaşımlar1111111111
EGT6206Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri1111111111
EGT6201Demokratik Eğitim Yaklaşımları1111111111
EGT6215İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi1111111111
EGT6218Okul Yönetimi1111111111
EGT6204Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi1111111111
EGT6203Eğitim Finansmanı1111111111
EGT6223Yönetim Felsefeleri1111111111
EGT6200Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim1111111111
EGT6219Sosyal Ağ Analizi1111111111
EGT6225Siyasal Düşünce, İdeolojiler ve Eğitim1111111111
EGT6000Doktora Tezi-----1----
EGT6003Uzmanlık Alan Dersi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10