İktisat Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Program DirektörüMurat Anıl Mercan
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİktisat Bölümü’nün lisans programı öncelikle iktisat nosyonunu oluşturma, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirme zemini üzerine oturtulmaktadır. Bu zemin üzerine iktisatçı için gerekli olan her türlü tarih, sosyoloji, hukuk, işletme gibi yan bilim dallarından yararlanabilme ve kantitatif teknikleri kullanabilme olanağı sağlayan bir eğitim verilmektedir. Bu çerçevede iktisadın hem kendine has özellikleri, hem de disiplinler arası niteliği eğitime yansıtılmaktadır. Ders Programı, çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak, esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İktisat bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve iktisat literatürünü takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. Temel ve ileri düzeyde iktisadi analizler yapabilecek iktisat ve istatistik bilgisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan iktisadi problemlerin iktisadi modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ11)
EA2. Alanında ihtiyaç duyulan teknolojiyi kullanabilen, güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ9)
EA3. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11)
EA4. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10, PÇ11)
iktisatçılar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profiliİktisat Bölümü mezunlarının sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilme becerilerine sahip olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede mezunlarımız hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda kariyerlerine başlayabilmektedirler. Mezunların iş bulabildikleri alanlar arasında, bankacılık, finans, denetim ve sigortacılık sayılabilir. Mezunlar ilgi alanlarına göre Merkez Bankası, BDDK, İMKB ve benzeri kamu kurumlarında kariyerlerine başlayabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İktisat Bölümü Lisans Programı; Ekonomik ve toplumsal olayları, iktisat ve ilgili disiplinlerin öğretileri doğrultusunda çözümleyebilen, olguları yorumlayan ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen;
 2. İktisadın temel sorunsalını kavramış, gerek tüketici birim olarak bireyin, gerek üretici birim olarak firmanın, kısa, orta ve uzun dönemde farklı piyasa yapılarındaki davranışlarını çözümleyerek tartışabilen;
 3. Ulusal ekonomilerin karşılaşabilecekleri, işsizlik, enflasyon, gelir bölüşümü, cari açık gibi sorunları, para arzı, faiz haddi, kamu harcamaları, vergiler, döviz kuru gibi iktisadi politika araçları ile bağlantılı olarak açıklayabilen ve çözüm önerileri üretebilen;
 4. Küresel çağda giderek önemi artan uluslararası ekonomik gelişmelerle, gerek birey ve firma faaliyetleri, gerekse ulusal ekonomilerin sorunları arasındaki bağlantıları kurarak, karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilen;
 5. Yaşanan iktisadi gelişmelerin tarihsel bir boyutu olduğunu, bunların birden fazla kavramsal çerçeve ile karşılaştırmalı olarak ele alınabileceğini ve bu gelişmelerin içinde gerçekleştiği kurumsal çerçeveden önemli ölçüde etkilenebileceğinin öneminin farkında;
 6. Somut yaşamdaki iktisadi sorunların çözülmesinde, mantık, matematik, ekonometri ve istatistik tekniklerinin kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilincinde ve bunları yeterli düzeyde kullanabilen;
 7. Somut iktisadi dünyadaki, tarım sanayi, hizmetler sektörleri ile çevre, doğal kaynaklar, kent sorunları gibi uygulamalı iktisat alanlarını, iktisadi kavramlarla tartışabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen;
 8. Diğer sosyal bilimlerin, iktisatçının anlama, açıklama, çözüm önerisi geliştirme yetisini zenginleştirdiğinin bilincinde olarak, muhasebe, finans, hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda belirli bilgi ile donanmış ve iktisadi çözümlemelerinde bunları kullanabilen;
 9. Ele aldığı sorunları incelemek için gerekli kaynak ve verilerin nereden, nasıl bulunabileceğini bilen; sorunları belirli bir akademik standartta rapor haline getirebilen ve bunları çeşitli sunum teknolojilerini kullanarak farklı izleyici gruplarına sunabilen;
 10. Gerek dünyadaki iktisadi toplumsal gelişmeleri anlayabilmek, çözümleyebilmek için gerekli yabancı dildeki (İngilizce) yayınları takip edebilecek, gerekse farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip;
 11. Türkiye ekonomisinin dinamiklerini kavrayarak, Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal sorunlarını çözümleyebilen;
 12. Farklı kültür, inanç, düşünce ve yaklaşımların değerini takdir edebilen, çevre ve dünyanın diğer sorunlarına karşı duyarlı, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun farkında ve bunun gereklerini yerine getirebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1101 İktisada Giriş 130036
IKT1111 İktisatçılar için Matematik 130035
IKT1121 Sosyoloji30035
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1102 İktisada Giriş 230035
IKT1112 İktisatçılar için Matematik 230034
IKT1122 Türkiyenin Toplumsal Yapısı30034
ISL1182 Genel Muhasebe 230034
MDB1032 İleri İngilizce 230033
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
IKT2201 Mikro İktisat30036
IKT2211 İstatistik 130035
IKT2281 Genel İktisat Tarihi30035
IKT2901 İktisatta Araştırma Yöntemleri20025
SEC0002 Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
IKT2202 Makro İktisat30036
IKT2212 İstatistik 230034
IKT2222 İktisadi Sistemler20024
IKT2272 Kamu Ekonomisi30035
IKT2902 Türkiye İktisat Tarihi30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3311 Uluslararası İktisat 130035
IKT3321 Para Teorisi30035
IKT3901 Ekonometri 130036
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-230035
SEC0005 Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3362 Uluslararası İktisat 230035
IKT3902 Ekonometri 230036
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-330035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-430035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 1-530035
SEC0009 Seçmeli 1-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4401 Gelişme Ekonomisi30035
IKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi30035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-630035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1-730035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-830035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1-930035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4000 Bitirme Çalışması0120612
IKT4422 Türkiye Ekonomisinin Analizi30038
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1-1030035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1-1130035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4530 Bulanık Mantık30035
EHM2161 Sayısal Çözüm Yöntemleri30035
IKT3610 Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30035
IKT3620 Çevre Ekonomisine Giriş30035
IKT3630 Uluslararası Entegrasyon30035
IKT3640 Ortadoğu Ekonomileri30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
IKT3660 Tarım Ekonomisi30035
IKT3670 İktisadi Planlama30035
IKT3680 AB Ekonomisi30035
IKT3690 Çalışma Ekonomisi30035
IKT3700 Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi30035
IKT3710 Enformasyon İktisadı30035
IKT3720 Sosyal Tarih30035
IKT3730 Finans Tarihi30035
IKT3740 Türev Piyasalar30035
IKT3750 Kent Ekonomisi30035
IKT3770 Kamu Maliyesi30035
IKT3810 Gelir Dağılımı İktisadı30035
IKT3820 Sosyal Politikalar İktisadı30035
IKT4790 İslam İktisat Tarihi30035
IKT3912 İktisatta Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları30035
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş30035
IKT3840 İktisatta Makine Öğrenmesi30035
IKT4610 Teknoloji ve Ekonomi30035
IKT4620 Finansal İktisat30035
IKT4630 Matematiksel İktisat30035
IKT4660 Bankacılık ve Finansal Kurumlar30035
IKT4670 Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları30035
IKT4680 Büyüme Ekonomisi30035
IKT4690 Finansal Kriz Kuramları30035
IKT4710 Endüstriyel Organizasyon30035
IKT4720 Oyun Teorisi30035
IKT4730 Sosyal ve Ekonomik Ağlar30035
IKT4740 İslam Ekonomisi30035
IKT4760 İktisadi Suçlar30035
IKT4770 18.yy. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum30035
IKT4780 Ağ ve İnternet Ekonomisi30035
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
ISL2211 Mali Tablolar Analizi30035
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
IKT4700 Uygulamalı Ekonometri 230035
IKT4640 Uygulamalı Ekonometri 130035
IKT4650 İktisadi Modeller ve Programlama30035
IKT4750 Dünya Ekonomisi30035
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
Seçmeli 1 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3620 Örgüt Geliştirme30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3641 İşbirliği İş Modeli30034
ELM3262 Numerik Analiz30034
BLM2521 Ayrık Matematik30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama30034
ISL3650 Dijitalleşme ve İnsan Davranışı30034
ISL3460 Mobil Pazarlama30034
ISL4450 Pazarlama Analitiği30034
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
SBU2252 Siyaset Sosyolojisi30034
ISL3770 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 30034
ISL3810 İşletme Simülasyonu30034
ISL3740 Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
ISL4591 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4612 Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri 30034
ISL4631 Yönetim Oyunları 30034
ISL4632 Değer Yönetimi 30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4650 Uluslararası Yönetim 30034
ISL4681 Entelektüel Sermaye 30034
ISL4682 İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol30034
ISL4690 Çağdaş Yönetim Teknikleri30034
ISL4710 Üretim Stratejileri30034
ISL4722 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk30034
ISL4740 Uluslararası İşletmecilik 30034
ISL4750 İşletmelerde Birleşmeler 30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4780 Proje Yönetimi ve Organizasyon 30034
ISL4790 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 30034
ISL4810 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi30034
ISL4830 Zaman Serisi Analizleri30034
ISL4841 Stratejik Maliyet Yönetimi 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4870 Marka Yönetimi30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL4910 Reklam Yönetimi30034
ISL4921 Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma30034
ISL4922 İşletmelerde İç Denetim30034
ISL4931 Maliyet Sistemleri30034
ISL4941 Finansta Özel Konular30034
ISL4942 Finansal Risk Yönetimi30034
SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 30034
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II30034
SBU2551 Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular30034
SBU2572 Sanat ve Siyaset30034
SBU2612 Siyasi Partiler 30034
SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I30034
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür30034
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 30034
SBU3812 Uluslararası Örgütler30034
SBU3912 Milliyetçilik ve Azınlıklar30034
SBU3922 Türkiye Ekonomisi30034
SBU4011 Dış Politika Kuramları30034
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları30034
SBU4101 Avrupa Birliği ve Türkiye30034
SBU4201 Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar30034
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma30034
SBU4401 Diplomatik Yazışma 30034
SBU4521 Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar30034
SBU4562 Uygulamalı Araştırma30034
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları30034
SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye30034
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri30034
SBU4641 Emperyalizm Kuramları30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
IKT3521 İktisat ve Sanat30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL2442 Ticaret Hukuku 30034
ISL3030 İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
ISL3182 Muhasebe Denetimi30034
ISL3190 SPSS Kullanımı ve Uygulaması30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3530 Reklam Hukuku30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3540 Rekabet Hukuku30034
ISL3541 Faizsiz Finans30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
ISL3670 KOBİ Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3722 Tüketici Hukuku30034
ISL3730 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3862 İş Hukuku30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL3982 Kıymetli Evrak Hukuku30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
ISL4240 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4250 Sermaye Piyasası ve Analizleri 30034
ISL4260 Uluslararası Finans Yönetimi 30034
ISL4330 Finansal Raporlama Standartları 30034
ISL4340 İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
ISL4440 Perakendeci Mağaza Yönetimi30034
ISL4470 Finansal Matematik30034
ISL4480 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4550 İstatistik Analiz Teknikleri30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
SBU3111 Türkiye Siyaseti I30034
SBU3302 Türkiye Siyaseti II30034
SBU2631 Sözlü Tarih ve Tartışmalar30034
SBU2602 Siyaset ve Sinema30034
SBU3122 Medya ve Politika30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II30034
SBU2652 Amerikan Dış Politikası30034
SYP1061 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
MAT1811 Lineer Cebir 130034
IST3141 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
MTM1522 Soyut Matematik 30034
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I30034
MTM3501 Lineer Programlama Teorisi30033
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3522 Cebir 30033
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
IKT1101İktisada Giriş 11111-11-11-1
IKT1111İktisatçılar için Matematik 11----1------
IKT1121Sosyoloji1--11--1-111
ISL1711Hukukun Genel Kavramları --1--1-11--1
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 1-1---11----
TDB1031Türkçe 1--------1---
MDB1031İleri İngilizce 1---------1--
IKT1102İktisada Giriş 21-11-1111111
IKT1112İktisatçılar için Matematik 21----1---1--
IKT1122Türkiyenin Toplumsal Yapısı1---1--11111
SBU1612Anayasa Hukuku1---1--1----
ISL1182Genel Muhasebe 2---1---11---
TDB1032Türkçe 2--------1---
MDB1032İleri İngilizce 2---------1--
IKT2201Mikro İktisat11---11-11--
IKT2211İstatistik 11----11-1-1-
IKT2281Genel İktisat Tarihi11111-111111
IKT2901İktisatta Araştırma Yöntemleri1---11-1---1
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1----------11
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı-----1--1---
IKT2272Kamu Ekonomisi111111111111
IKT2202Makro İktisat111-11--1---
IKT2212İstatistik 21-1--1--1-1-
IKT2902Türkiye İktisat Tarihi111111111111
IKT2222İktisadi Sistemler11-11--1----
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-----1------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2----------11
IKT3321Para Teorisi1-11---1--1-
IKT3311Uluslararası İktisat 11111--------
IKT3901Ekonometri 1111--1-11-1-
IKT3362Uluslararası İktisat 211111-1--1-1
IKT3902Ekonometri 2111--11-1-1-
IKT4401Gelişme Ekonomisi11111-1-----
IKT4411İktisadi Düşünce Tarihi111-11-1---1
IKT4422Türkiye Ekonomisinin Analizi1111------1-
IKT4000Bitirme Çalışması111--1--1---
IKT4660Bankacılık ve Finansal Kurumlar1111------1-
IKT3660Tarım Ekonomisi11----1---1-
IKT4630Matematiksel İktisat111--1------
IKT4640Uygulamalı Ekonometri 1111--1--1---
IKT4700Uygulamalı Ekonometri 2111--1-11-1-
IKT3670İktisadi Planlama1111111-111-
IKT3680AB Ekonomisi1--11--1--11
IKT4670Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları111-1------1
IKT3690Çalışma Ekonomisi111--1-11-11
IKT4720Oyun Teorisi-11--1------
IKT3710Enformasyon İktisadı11-1-1------
IKT4680Büyüme Ekonomisi1-1111--1111
IKT3610Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi----1-1-----
IKT3620Çevre Ekonomisine Giriş-11-11------
IKT3630Uluslararası Entegrasyon1--11-------
IKT4750Dünya Ekonomisi1--11-------
IKT3640Ortadoğu Ekonomileri--1-1-1-----
IKT3650Sürdürülebilir Kalkınma1-----1----1
IKT4650İktisadi Modeller ve Programlama111--1------
IKT4690Finansal Kriz Kuramları1-111----11-
IKT3730Finans Tarihi--111-------
IKT3740Türev Piyasalar---1-1------
IKT3700Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi11--1-------
IKT4610Teknoloji ve Ekonomi1111----1---
IKT3720Sosyal Tarih----------11
IKT4620Finansal İktisat111111111111
IKT4710Endüstriyel Organizasyon11----1-----
IKT4730Sosyal ve Ekonomik Ağlar1-----1111-1
IKT4740İslam Ekonomisi111111111111
IKT3750Kent Ekonomisi------11----
IKT3770Kamu Maliyesi--1---1---1-
IKT4760İktisadi Suçlar1------1----
IKT477018.yy. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum-----------1
IKT4780Ağ ve İnternet Ekonomisi11-1----1---
ISL2211Mali Tablolar Analizi-------1----
ISL2132Maliyet Muhasebesi-------1----
ISL3221Finansal Yönetim I -------1----
IKT3810Gelir Dağılımı İktisadı1-1-1-----1-
IKT3820Sosyal Politikalar İktisadı1-1---11--1-
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş111--1-11---
IKT3840İktisatta Makine Öğrenmesi11-1-1--11--
BLM4530Bulanık Mantık-----1------
IKT4790İslam İktisat Tarihi1-1-1---1-11
EHM2161Sayısal Çözüm Yöntemleri1----1------
IKT3912İktisatta Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları1-1-1-1-11-1
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----1--1----
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---11--1-1--
ITB2030Bilim Felsefesi----1--1----
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-------1---1
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------11---1
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-----------1
ITB3570Eğitim Felsefesi-------1---1
ITB3020Felsefeye Giriş-----1-1----
ITB3550İnsan Hakları -----------1
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın----1--1--11
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik-------1---1
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-1-----1----
ITB3250Psikolojiye Giriş-------1---1
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -------1---1
ITB3560Siyaset Felsefesi-------1----
ITB3150Tarih ve Sinema----1--1----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -------1-111
ITB3390Uygarlık Tarihi1---1----1-1
ITB3360Sanat Tarihi----1------1
ITB2020Bilim Tarihi-------1----
ITB4930Mimarlık Tarihi----1-11----
PDR2021Özel Eğitim -----------1
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler-----------1
TRO2281Türk Dili Tarihi-----------1
EGT1022Sosyal Antropoloji-----------1
EGT4041Eğitim Yönetimi-----------1
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi-----------1
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi -----------1
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık -----------1
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi -----------1
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi -----------1
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi -----------1
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi -----------1
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi -----------1
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi -----------1
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi -----------1
MEM4501Seramikler-----------1
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler-----------1
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı-----------1
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği-----------1
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri-----------1
ISL2560Halkla İlişkiler-----------1
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma -----------1
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-----------1
ISL2901Doğrudan Pazarlama-----------1
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri -----------1
SBP2031Şehir Ekonomisi-----------1
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları-----------1
-----------1
ILT1611Fotoğraf Teknikleri -----------1
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı-----------1
ISL2170Muhasebe Organizasyonu-----------1
ITB3010Sosyoloji-----------1
ITB3610Yazarlık Teknikleri-----------1
ITB3320İktisadi Suçlar -----------1
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler -----------1
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı-----------1
ILT1621Grafik Tasarım Araçları -----------1
SBP2082Şehir Sosyolojisi-----------1
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2-----------1
SYP3241Halkla İlişkiler -----------1
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş -----------1
MIM2421Mimarlık Tarihi-----------1
MIM2411Arkeoloji-----------1
MIM1412Uygarlık tarihi-----------1
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi-----------1
MDB1052İngilizce 2-----------1
INS2462Trafik Güvenliği-----------1
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş-----------1
MDB4021Almanca Dil Becerileri-----------1
MDB4031İleri Almanca -----------1
MDB4041Almanca Okuma Konuşma -----------1
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri-----------1
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1-----------1
FEL2270Batı Felsefesi 1-----------1
FEL2280Batı Felsefesi 2-----------1
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1-----------1
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2-----------1
FEL3330Felsefe Okumaları 1-----------1
FEL3340Felsefe Okumaları 2-----------1
FEL3350Antikçağ Felsefesi-----------1
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri-----------1
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-----------1
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri-----------1
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet-----------1
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon-----------1
TDB4041Türk Öykü ve Romanı-----------1
GRA4120Deneysel Tipografi-----------1
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş-----------1
TDB4051Akademik Türkçe-----------1
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri-----------1
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş-----------1
DNS1240Yoga ve Anatomi-----------1
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik-----------1
TDB4061Yeditepe İstanbul-----------1
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş-----------1
FEL4251Bilim Felsefesi-----------1
BED1013Pilates Temel Eğitimi-----------1
BED1014Yoga Temel Eğitimi-----------1
EUT2022NFT'ye Giriş-----------1
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)-----------1
MDB1001Temel Fransızca 1-----------1
MDB1003Temel İspanyolca 1-----------1
MDB1004Temel İspanyolca 2-----------1
MDB1005Temel Macarca 1-----------1
MDB1007Temel İtalyanca 1-----------1
MDB1009Temel Yunanca 1-----------1
MDB1011 Temel Çince 1-----------1
MDB1013Temel Japonca 1-----------1
MDB1015 Temel Arapça 1-----------1
MDB1016Temel Arapça 2-----------1
MDB1017Temel Farsça 1-----------1
MDB1019Temel Rusça 1-----------1
MDB1101Temel Bulgarca 1-----------1
MDB1201Temel Romence 1-----------1
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş-----------1
MDB2003Toplum Önünde Konuşma-----------1
ISL2442Ticaret Hukuku -------1----
ISL4480Yatırım Projeleri Analizi -1-----1----
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi-------1----
IKT3562Türk İdare Tarihi1---------11
IKT3521İktisat ve Sanat111-1--1----
SBU2642Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II----1--1--1-
SBU2652Amerikan Dış Politikası---1---1-1-1
ISL3411Pazarlama-------1----
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)-------1----
ISL4420Satış Yönetimi-------1----
ISL4250Sermaye Piyasası ve Analizleri --1----1----
ISL4860Tüketici Davranışı-1-----1----
ISL4431Elektronik Ticaret-------1----
SBU3111Türkiye Siyaseti I-------1----
SBU3302Türkiye Siyaseti II-------1----
SBU2631Sözlü Tarih ve Tartışmalar1-1-1-111-11
SBU2602Siyaset ve Sinema111111111111
SBU3122Medya ve Politika-------1----
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular-------1----
ISL3862İş Hukuku-------1----
ISL3182Muhasebe Denetimi1--1-1-11-1-
ISL3160Şirketler Muhasebesi -------1----
ISL3662Finansal Yönetim II -------1----
SYP1061Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri --------1---
FVP2411Sinema ve Tv Tarihi-------1----
MAT1811Lineer Cebir 1-----1------
IST3141Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler-------1----
MTM1522Soyut Matematik -----1------
MTM1532Finans Matematiğine Giriş--1--1------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I-----1------
MTM3501Lineer Programlama Teorisi-----1------
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler-----1------
MTM3512Kompleks Analiz 1-----1------
MTM3522Cebir -----1------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri-----1------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş-1-----1-1--
ISL3030İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu-------1----
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme-------1----
ISL3190SPSS Kullanımı ve Uygulaması-----1------
ISL3530Reklam Hukuku-------1----
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik-------1---1
ISL3540Rekabet Hukuku-------1----
ISL3541Faizsiz Finans-------1---1
ISL3660İşletmelerde İletişim-------1----
ISL3670KOBİ Yönetiminin İlkeleri-------1----
ISL3722Tüketici Hukuku-------1----
ISL3730Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri-----1------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar-1----1111-1
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku-------1----
ISL3982Kıymetli Evrak Hukuku-------1----
ISL4140Hizmet Pazarlaması-------1----
ISL4240Finansal Piyasalar ve Kurumlar --1----1----
ISL4260Uluslararası Finans Yönetimi ---1---1----
ISL4330Finansal Raporlama Standartları -------1----
ISL4340İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi -------1----
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-----1------
ISL4440Perakendeci Mağaza Yönetimi-------1----
ISL4470Finansal Matematik-----1-1----
ISL4550İstatistik Analiz Teknikleri-----1------
ISL4570Sistem Analizi-----1--1---
ISL4591Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri1--1-1-11---
ISL4611Örgütsel Etik -------1---1
ISL4612Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri -----1------
ISL4631Yönetim Oyunları -------1----
ISL4632Değer Yönetimi ---1---1----
ISL4640Girişimcilik-------1-1-1
ISL4650Uluslararası Yönetim ---1---1----
ISL4681Entelektüel Sermaye -------1----
ISL4682İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol-1---1-11---
ISL4690Çağdaş Yönetim Teknikleri-1-----1----
ISL4710Üretim Stratejileri-1-----1----
ISL4722Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk-------1---1
ISL4740Uluslararası İşletmecilik ---1---1----
ISL4750İşletmelerde Birleşmeler ---1---1----
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi-------1----
ISL4780Proje Yönetimi ve Organizasyon -------111--
ISL4790Teknoloji ve Yenilik Yönetimi -------1--1-
ISL4810Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi-----1-1----
ISL4830Zaman Serisi Analizleri-----1--1---
ISL4841Stratejik Maliyet Yönetimi -------1----
ISL4860Tüketici Davranışı-1-----1----
ISL4870Marka Yönetimi-------1----
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi-------1----
ISL4910Reklam Yönetimi-------1----
ISL4921Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma--------1---
ISL4922İşletmelerde İç Denetim-1-1---11---
ISL4931Maliyet Sistemleri11-1-1-11---
ISL4941Finansta Özel Konular-------1----
ISL4942Finansal Risk Yönetimi-------1----
SBU2011Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I -------1---1
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II1--11-111--1
SBU2551Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular-------1---1
SBU2572Sanat ve Siyaset-------1---1
SBU2612Siyasi Partiler -------1--1-
SBU2641Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I-------1--1-
SBU2711Çağdaş Siyasi Kültür111111111111
SBU3112Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm -------1----
SBU3812Uluslararası Örgütler--1----1----
SBU3912Milliyetçilik ve Azınlıklar-------1---1
SBU3922Türkiye Ekonomisi1---------1-
SBU4011Dış Politika Kuramları-------1----
SBU4012Milliyetçilik Kuramları-------1----
SBU4101Avrupa Birliği ve Türkiye---11-----1-
SBU4201Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar-------1--1-
SBU4301Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma-------1---1
SBU4401Diplomatik Yazışma --------11--
SBU4521Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar-------1----
SBU4562Uygulamalı Araştırma-------11---
SBU4572Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları1------1----
SBU4611Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye-------1--11
SBU4621Siyasi Rejim Dönüşümleri-------1----
SBU4641Emperyalizm Kuramları-------1----
ISL3740Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe-----1--1---
ISL3770Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 1-----11----
ISL3810İşletme Simülasyonu-1-----11---
SBU2252Siyaset Sosyolojisi-------1---1
ISL3360Dijital Platformda Marka Yönetimi -------11---
ISL3450Sosyal Medya Pazarlama-------1----
ISL3650Dijitalleşme ve İnsan Davranışı-------1---1
ISL3460Mobil Pazarlama-------1----
ISL4450Pazarlama Analitiği-------1----
ELM3262Numerik Analiz-----1------
BLM2521Ayrık Matematik-----1------
INS2942Sayısal Analiz-----1------
ISL3620Örgüt Geliştirme-------111-1
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi-------1---1
ISL3641İşbirliği İş Modeli-------1---1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X