İktisat Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Program DirektörüFazıl Kayıkçı
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİktisat Bölümü’nün lisans programı öncelikle iktisat nosyonunu oluşturma, iktisatçı gibi düşünebilme ve iktisadi olayları çeşitli boyutlarıyla çözümleme yetisini geliştirme zemini üzerine oturtulmaktadır. Bu zemin üzerine iktisatçı için gerekli olan her türlü tarih, sosyoloji, hukuk, işletme gibi yan bilim dallarından yararlanabilme ve kantitatif teknikleri kullanabilme olanağı sağlayan bir eğitim verilmektedir. Bu çerçevede iktisadın hem kendine has özellikleri, hem de disiplinler arası niteliği eğitime yansıtılmaktadır. Ders Programı, çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak, esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İktisat bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve iktisat literatürünü takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki Profiliİktisat Bölümü mezunlarının sosyal ve matematiksel yönleri güçlü, iktisadi sorunları kavramlaştırıp, çözümleyebilen, neden sonuç ilişkisi kurabilen ve analitik düşünebilme becerilerine sahip olması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede mezunlarımız hem özel sektörde hem de kamu sektöründe çeşitli alanlarda kariyerlerine başlayabilmektedirler. Mezunların iş bulabildikleri alanlar arasında, bankacılık, finans, denetim ve sigortacılık sayılabilir. Mezunlar ilgi alanlarına göre Merkez Bankası, BDDK, İMKB ve benzeri kamu kurumlarında kariyerlerine başlayabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İktisat Bölümü Lisans Programı; Ekonomik ve toplumsal olayları, iktisat ve ilgili disiplinlerin öğretileri doğrultusunda çözümleyebilen, olguları yorumlayan ve sorunlara çözüm önerileri geliştirebilen;
 2. İktisadın temel sorunsalını kavramış, gerek tüketici birim olarak bireyin, gerek üretici birim olarak firmanın, kısa, orta ve uzun dönemde farklı piyasa yapılarındaki davranışlarını çözümleyerek tartışabilen;
 3. Ulusal ekonomilerin karşılaşabilecekleri, işsizlik, enflasyon, gelir bölüşümü, cari açık gibi sorunları, para arzı, faiz haddi, kamu harcamaları, vergiler, döviz kuru gibi iktisadi politika araçları ile bağlantılı olarak açıklayabilen ve çözüm önerileri üretebilen;
 4. Küresel çağda giderek önemi artan uluslararası ekonomik gelişmelerle, gerek birey ve firma faaliyetleri, gerekse ulusal ekonomilerin sorunları arasındaki bağlantıları kurarak, karşılıklı etkileşimlerini açıklayabilen;
 5. Yaşanan iktisadi gelişmelerin tarihsel bir boyutu olduğunu, bunların birden fazla kavramsal çerçeve ile karşılaştırmalı olarak ele alınabileceğini ve bu gelişmelerin içinde gerçekleştiği kurumsal çerçeveden önemli ölçüde etkilenebileceğinin öneminin farkında;
 6. Somut yaşamdaki iktisadi sorunların çözülmesinde, mantık, matematik, ekonometri ve istatistik tekniklerinin kullanılmasının olmazsa olmaz olduğunun bilincinde ve bunları yeterli düzeyde kullanabilen;
 7. Somut iktisadi dünyadaki, tarım sanayi, hizmetler sektörleri ile çevre, doğal kaynaklar, kent sorunları gibi uygulamalı iktisat alanlarını, iktisadi kavramlarla tartışabilen ve çözüm önerileri geliştirebilen;
 8. Diğer sosyal bilimlerin, iktisatçının anlama, açıklama, çözüm önerisi geliştirme yetisini zenginleştirdiğinin bilincinde olarak, muhasebe, finans, hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji gibi alanlarda belirli bilgi ile donanmış ve iktisadi çözümlemelerinde bunları kullanabilen;
 9. Ele aldığı sorunları incelemek için gerekli kaynak ve verilerin nereden, nasıl bulunabileceğini bilen; sorunları belirli bir akademik standartta rapor haline getirebilen ve bunları çeşitli sunum teknolojilerini kullanarak farklı izleyici gruplarına sunabilen;
 10. Gerek dünyadaki iktisadi toplumsal gelişmeleri anlayabilmek, çözümleyebilmek için gerekli yabancı dildeki (İngilizce) yayınları takip edebilecek, gerekse farklı ülkelerdeki meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunabilecek düzeyde İngilizce bilgisine sahip;
 11. Türkiye ekonomisinin dinamiklerini kavrayarak, Türkiye’nin iktisadi ve toplumsal sorunlarını çözümleyebilen;
 12. Farklı kültür, inanç, düşünce ve yaklaşımların değerini takdir edebilen, çevre ve dünyanın diğer sorunlarına karşı duyarlı, eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunun farkında ve bunun gereklerini yerine getirebilecek donanıma sahip bireyler yetiştirmek
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1101 İktisada Giriş 130036
IKT1111 İktisatçılar için Matematik 130035
IKT1121 Sosyoloji30035
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT1102 İktisada Giriş 230035
IKT1112 İktisatçılar için Matematik 230034
IKT1122 Türkiyenin Toplumsal Yapısı30034
ISL1182 aa Genel Muhasebe II 30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
IKT2201 aa Mikro İktisat30036
IKT2211 İstatistik 130035
IKT2281 Genel İktisat Tarihi30035
IKT2901 İktisatta Araştırma Yöntemleri20025
SEC0002 Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
IKT2202 aa Makro İktisat30036
IKT2212 aa İstatistik 230034
IKT2222 İktisadi Sistemler20024
IKT2272 Kamu Ekonomisi30035
IKT2902 Türkiye İktisat Tarihi30035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3311 Uluslararası İktisat 130035
IKT3321 aa Para Teorisi30035
IKT3901 aa Ekonometri 130036
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-230035
SEC0005 Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3362 Uluslararası İktisat 230035
IKT3902 aa Ekonometri 230036
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-330035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-430035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 1-530035
SEC0009 Seçmeli 1-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4401 Gelişme Ekonomisi30035
IKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi30035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-630035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1-730035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-830035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1-930035
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4000 Bitirme Çalışması0120612
IKT4422 Türkiye Ekonomisinin Analizi30038
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1-1030035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1-1130035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4530 Bulanık Mantık30035
IKT4790 İslam İktisat Tarihi30035
EHM2161 Sayısal Çözüm Yöntemleri30035
IKT3810 aa Gelir Dağılımı İktisadı30035
IKT3820 aa Sosyal Politikalar İktisadı30035
IKT3830 aa Finansal Ekonometriye Giriş30035
IKT3840 aa İktisatta Makine Öğrenmesi30035
IKT3610 aa Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30035
IKT3620 aa Çevre Ekonomisine Giriş30035
IKT3630 Uluslararası Entegrasyon30035
IKT3640 Ortadoğu Ekonomileri30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
IKT3660 aa Tarım Ekonomisi30035
IKT3670 İktisadi Planlama30035
IKT3680 AB Ekonomisi30035
IKT3690 aa Çalışma Ekonomisi30035
IKT3700 aa Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi30035
IKT3710 aa Enformasyon İktisadı30035
IKT3720 aa Sosyal Tarih30035
IKT3730 aa Finans Tarihi30035
IKT3740 aa Türev Piyasalar30035
IKT3750 Kent Ekonomisi30035
IKT3770 Kamu Maliyesi30035
IKT4610 aa Teknoloji ve Ekonomi30035
IKT4620 aa Finansal İktisat30035
IKT4630 aa Matematiksel İktisat30035
IKT4660 aa Bankacılık ve Finansal Kurumlar30035
IKT4670 Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları30035
IKT4680 aa Büyüme Ekonomisi30035
IKT4690 aa Finansal Kriz Kuramları30035
IKT4710 aa Endüstriyel Organizasyon30035
IKT4720 aa Oyun Teorisi30035
IKT4730 aa Sosyal ve Ekonomik Ağlar30035
IKT4740 İslam Ekonomisi30035
IKT4760 İktisadi Suçlar30035
IKT4770 18.yy. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum30035
IKT4780 Ağ ve İnternet Ekonomisi30035
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
ISL2211 aa Mali Tablolar Analizi30035
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
IKT4700 aa Uygulamalı Ekonometri 230035
IKT4640 aa Uygulamalı Ekonometri 130035
IKT4650 aa İktisadi Modeller ve Programlama30035
IKT4750 aa Dünya Ekonomisi30035
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
Seçmeli 1 Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3620 Örgüt Geliştirme30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3641 İşbirliği İş Modeli30034
ELM3262 Numerik Analiz30034
BLM2521 Ayrık Matematik30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama30034
ISL3650 Dijitalleşme ve İnsan Davranışı30034
ISL3460 Mobil Pazarlama30034
ISL4450 Pazarlama Analitiği30034
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
SBU2252 Siyaset Sosyolojisi30034
ISL3770 aa Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 30034
ISL3810 aa İşletme Simülasyonu30034
ISL3740 aa Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
ISL4591 aa Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4612 aa Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri 30034
ISL4631 Yönetim Oyunları 30034
ISL4632 aa Değer Yönetimi 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4650 aa Uluslararası Yönetim 30034
ISL4681 aa Entelektüel Sermaye 30034
ISL4682 aa İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol30034
ISL4690 aa Çağdaş Yönetim Teknikleri30034
ISL4711 aa Üretim Stratejileri30034
ISL4722 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk30034
ISL4740 aa Uluslararası İşletmecilik 30034
ISL4750 aa İşletmelerde Birleşmeler 30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4780 aa Proje Yönetimi ve Organizasyon 30034
ISL4790 aa Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 30034
ISL4810 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi30034
ISL4830 aa Zaman Serisi Analizleri30034
ISL4841 Stratejik Maliyet Yönetimi 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4870 aa Marka Yönetimi30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL4910 Reklam Yönetimi30034
ISL4921 Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma30034
ISL4922 aa İşletmelerde İç Denetim30034
ISL4931 aa Maliyet Sistemleri30034
ISL4941 aa Finansta Özel Konular30034
ISL4942 aa Finansal Risk Yönetimi30034
SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 30034
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II30034
SBU2551 Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular30034
SBU2572 Sanat ve Siyaset30034
SBU2612 Siyasi Partiler 30034
SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I30034
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür30034
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 30034
SBU3812 Uluslararası Örgütler30034
SBU3912 Milliyetçilik ve Azınlıklar30034
SBU3922 Türkiye Ekonomisi30034
SBU4011 Dış Politika Kuramları30034
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları30034
SBU4101 Avrupa Birliği ve Türkiye30034
SBU4201 Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar30034
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma30034
SBU4401 Diplomatik Yazışma 30034
SBU4521 Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar30034
SBU4562 Uygulamalı Araştırma30034
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları30034
SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye30034
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri30034
SBU4641 Emperyalizm Kuramları30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
IKT3521 İktisat ve Sanat30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL2442 aa Ticaret Hukuku 30034
ISL3030 İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
ISL3182 aa Muhasebe Denetimi30034
ISL3190 aa SPSS Kullanımı ve Uygulaması30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3530 aa Reklam Hukuku30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3540 aa Rekabet Hukuku30034
ISL3541 Faizsiz Finans30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
ISL3670 aa KOBİ Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3722 Tüketici Hukuku30034
ISL3730 aa Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3862 aa İş Hukuku30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL3982 Kıymetli Evrak Hukuku30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
ISL4240 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4250 Sermaye Piyasası ve Analizleri 30034
ISL4260 Uluslararası Finans Yönetimi 30034
ISL4330 aa Finansal Raporlama Standartları 30034
ISL4340 İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
ISL4440 aa Perakendeci Mağaza Yönetimi30034
ISL4470 Finansal Matematik30034
ISL4481 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4550 aa İstatistik Analiz Teknikleri30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
SBU3111 Türkiye Siyaseti I30034
SBU3302 Türkiye Siyaseti II30034
SBU2631 Sözlü Tarih ve Tartışmalar30034
SBU2602 Siyaset ve Sinema30034
SBU3122 Medya ve Politika30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II30034
SBU2652 Amerikan Dış Politikası30034
SYP4312 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
MAT1811 Lineer Cebir 130034
IST3141 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
MTM1522 Soyut Matematik 30034
MTM1532 Finans Matematiğine Giriş30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I30034
MTM3501 Lineer Programlama Teorisi30033
MTM3502 Kısmi Diferansiyel Denklemler30034
MTM3512 Kompleks Analiz 130034
MTM3522 Cebir 30034
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
IKT1101İktisada Giriş 14532-33-24-3
IKT1111İktisatçılar için Matematik 13----5------
IKT1121Sosyoloji5--35--5-215
ISL1711Hukukun Genel Kavramları --3--3-54--3
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 3-4---35----
TDB1031Türkçe 1-------33--3
MDB1031İleri İngilizce I---------5--
IKT1102İktisada Giriş 24-53-3552433
IKT1112İktisatçılar için Matematik 23----5---4--
IKT1122Türkiyenin Toplumsal Yapısı5---4--53355
SBU1612Anayasa Hukuku3---3--5----
ISL1182Genel Muhasebe II ---4---54---
TDB1032Türkçe 2----3---3---
MDB1032İleri İngilizce II---------5--
IKT2201Mikro İktisat55---33-33--
IKT2211İstatistik 11----5--4-2-
IKT2281Genel İktisat Tarihi54555-555515
IKT2901İktisatta Araştırma Yöntemleri5---55-5---3
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-------3--23
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı-----4--4---
IKT2272Kamu Ekonomisi555232453332
IKT2202Makro İktisat555-33--3---
IKT2212İstatistik 21----5--3-2-
IKT2902Türkiye İktisat Tarihi445551555355
IKT2222İktisadi Sistemler33-35--3----
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-----5------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II -------3--23
IKT3321Para Teorisi5-55---4--5-
IKT3311Uluslararası İktisat 15545--------
IKT3901Ekonometri 1344--54-5-4-
IKT3362Uluslararası İktisat 253353-3--4-4
IKT3902Ekonometri 2444--54-5-4-
IKT4401Gelişme Ekonomisi44533-3-----
IKT4411İktisadi Düşünce Tarihi555-52-3---3
IKT4422Türkiye Ekonomisinin Analizi3333------5-
IKT4000Bitirme Çalışması444--4--4---
IKT4660Bankacılık ve Finansal Kurumlar5343------4-
IKT3660Tarım Ekonomisi-2--3-5---3-
IKT4630Matematiksel İktisat422--5------
IKT4640Uygulamalı Ekonometri 1423--5--5---
IKT4700Uygulamalı Ekonometri 2422--5--5---
IKT3670İktisadi Planlama2-3-43----4-
IKT3680AB Ekonomisi3--53--3--33
IKT4670Karşılaştırmalı İktisadi Düşünce Okulları423-5------3
IKT3690Çalışma Ekonomisi434-3-----3-
IKT4720Oyun Teorisi-22--5------
IKT3710Enformasyon İktisadı45-3-3------
IKT4680Büyüme Ekonomisi535--4---3--
IKT3610Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi----3-5-----
IKT3620Çevre Ekonomisine Giriş-22-35------
IKT3630Uluslararası Entegrasyon3--53-------
IKT4750Dünya Ekonomisi---53--3----
IKT3640Ortadoğu Ekonomileri--5-4-4-----
IKT3650Sürdürülebilir Kalkınma3-353-4-3-33
IKT4650İktisadi Modeller ve Programlama322--5------
IKT4690Finansal Kriz Kuramları3-552----33-
IKT3730Finans Tarihi--345-------
IKT3740Türev Piyasalar---5-4------
IKT3700Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi45--4-------
IKT4610Teknoloji ve Ekonomi3354----3---
IKT3720Sosyal Tarih----5--3----
IKT4620Finansal İktisat355454554454
IKT4710Endüstriyel Organizasyon25----4-----
IKT4730Sosyal ve Ekonomik Ağlar4-----3433-2
IKT4740İslam Ekonomisi2---5------2
IKT3750Kent Ekonomisi------52----
IKT3770Kamu Maliyesi--5---4---3-
IKT4760İktisadi Suçlar3------4----
IKT477018.yy. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ekonomi ve Toplum2---5-----2-
IKT4780Ağ ve İnternet Ekonomisi25-4----2---
ISL2211Mali Tablolar Analizi-------5----
ISL2132Maliyet Muhasebesi-------5----
ISL3221Finansal Yönetim I -------5----
IKT3810Gelir Dağılımı İktisadı4-5-3-----4-
IKT3820Sosyal Politikalar İktisadı4-3---32--3-
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş3-3--5--53--
IKT3840İktisatta Makine Öğrenmesi2----53-5---
BLM4530Bulanık Mantık-----4------
IKT4790İslam İktisat Tarihi3---5------2
EHM2161Sayısal Çözüm Yöntemleri-----5------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----3--4----
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---23--4-2--
ITB2030Bilim Felsefesi----3--5----
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim-------4---4
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------34---4
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları-----------5
ITB3570Eğitim Felsefesi-------4---4
ITB3020Felsefeye Giriş-----2-5----
ITB3550İnsan Hakları -----------5
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın----2--3--22
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik-------4---5
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-2-----4----
ITB3250Psikolojiye Giriş-------4---4
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih -------5---3
ITB3560Siyaset Felsefesi-------5----
ITB3150Tarih ve Sinema----2--4----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -------5-223
ITB3390Uygarlık Tarihi2---2----1-3
ITB3360Sanat Tarihi----2------3
ITB2020Bilim Tarihi-------5----
ITB4930Mimarlık Tarihi----2-34----
ISL2442Ticaret Hukuku -------5----
ISL4481Yatırım Projeleri Analizi -3-----4----
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi-------5----
IKT3562Türk İdare Tarihi----4--4--4-
IKT3521İktisat ve Sanat123-5--4----
SBU2642Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II----4--5--3-
SBU2652Amerikan Dış Politikası---3---5-3-5
ISL3411Pazarlama-------3----
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)-------3----
ISL4420Satış Yönetimi-------3----
ISL4250Sermaye Piyasası ve Analizleri --3----3----
ISL4860Tüketici Davranışı-2-----3----
ISL4431Elektronik Ticaret-------3----
SBU3111Türkiye Siyaseti I-------3----
SBU3302Türkiye Siyaseti II-------3----
SBU2631Sözlü Tarih ve Tartışmalar--2-4--33--2
SBU2602Siyaset ve Sinema-------3----
SBU3122Medya ve Politika-------3----
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular-------3----
ISL3862İş Hukuku-------4----
ISL3182Muhasebe Denetimi-------3----
ISL3160Şirketler Muhasebesi -------3----
ISL3662Finansal Yönetim II -------3----
SYP4312Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri --------4---
FVP2411Sinema ve Tv Tarihi-------2----
MAT1811Lineer Cebir 1-----4------
IST3141Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler-------5----
MTM1522Soyut Matematik -----4------
MTM1532Finans Matematiğine Giriş--2--4------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I-----4------
MTM3501Lineer Programlama Teorisi-----4------
MTM3502Kısmi Diferansiyel Denklemler-----4------
MTM3512Kompleks Analiz 1-----4------
MTM3522Cebir -----4------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri-----4------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş-2-----3-1--
ISL3030İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu-------3----
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme-------3----
ISL3190SPSS Kullanımı ve Uygulaması-----3------
ISL3530Reklam Hukuku-------3----
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik-------3---2
ISL3540Rekabet Hukuku-------3----
ISL3541Faizsiz Finans-------3---2
ISL3660İşletmelerde İletişim-------3----
ISL3670KOBİ Yönetiminin İlkeleri-------2----
ISL3722Tüketici Hukuku-------4----
ISL3730Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri-----2------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar-------2----
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku-------3----
ISL3982Kıymetli Evrak Hukuku-------3----
ISL4140Hizmet Pazarlaması-------3----
ISL4240Finansal Piyasalar ve Kurumlar --3----3----
ISL4260Uluslararası Finans Yönetimi ---3---3----
ISL4330Finansal Raporlama Standartları -------2----
ISL4340İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi -------3----
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-----4------
ISL4440Perakendeci Mağaza Yönetimi-------3----
ISL4470Finansal Matematik-----3-2----
ISL4550İstatistik Analiz Teknikleri-----4------
ISL4570Sistem Analizi-----4--4---
ISL4591Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri-------4----
ISL4611Örgütsel Etik -------4---3
ISL4612Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri -----4------
ISL4631Yönetim Oyunları -------4----
ISL4632Değer Yönetimi ---3---4----
ISL4640Girişimcilik-------4-3-3
ISL4650Uluslararası Yönetim ---3---4----
ISL4681Entelektüel Sermaye -------4----
ISL4682İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol-2---4-33---
ISL4690Çağdaş Yönetim Teknikleri-2-----4----
ISL4711Üretim Stratejileri-2-----4----
ISL4722Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk-------4---2
ISL4740Uluslararası İşletmecilik ---1---3----
ISL4750İşletmelerde Birleşmeler ---2---3----
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi-------4----
ISL4780Proje Yönetimi ve Organizasyon -------332--
ISL4790Teknoloji ve Yenilik Yönetimi -------4--2-
ISL4810Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi-----2-3----
ISL4830Zaman Serisi Analizleri-----4--2---
ISL4841Stratejik Maliyet Yönetimi -------3----
ISL4860Tüketici Davranışı-2-----3----
ISL4870Marka Yönetimi-------3----
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi-------3----
ISL4910Reklam Yönetimi-------3----
ISL4921Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma--------3---
ISL4922İşletmelerde İç Denetim-------4----
ISL4931Maliyet Sistemleri-------4----
ISL4941Finansta Özel Konular-------4----
ISL4942Finansal Risk Yönetimi-------4----
SBU2011Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I -------3---4
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II-------3---4
SBU2551Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular-------4---2
SBU2572Sanat ve Siyaset-------4---2
SBU2612Siyasi Partiler -------4--2-
SBU2641Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I-------4--1-
SBU2711Çağdaş Siyasi Kültür-------4---2
SBU3112Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm -------3----
SBU3812Uluslararası Örgütler--2----3----
SBU3912Milliyetçilik ve Azınlıklar-------4---2
SBU3922Türkiye Ekonomisi2---------4-
SBU4011Dış Politika Kuramları-------4----
SBU4012Milliyetçilik Kuramları-------3----
SBU4101Avrupa Birliği ve Türkiye---23-----2-
SBU4201Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar-------3--2-
SBU4301Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma-------3---1
SBU4401Diplomatik Yazışma --------33--
SBU4521Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar-------3----
SBU4562Uygulamalı Araştırma-------22---
SBU4572Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları1------4----
SBU4611Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye-------3--11
SBU4621Siyasi Rejim Dönüşümleri-------3----
SBU4641Emperyalizm Kuramları-------4----
ISL3740Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe-----4--4---
ISL3770Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 2-----44----
ISL3810İşletme Simülasyonu-3-----43---
SBU2252Siyaset Sosyolojisi-------4---4
ISL3360Dijital Platformda Marka Yönetimi -------33---
ISL3450Sosyal Medya Pazarlama-------4----
ISL3650Dijitalleşme ve İnsan Davranışı-------4---2
ISL3460Mobil Pazarlama-------4----
ISL4450Pazarlama Analitiği-------4----
ELM3262Numerik Analiz-----5------
BLM2521Ayrık Matematik-----5------
INS2942Sayısal Analiz-----4------
ISL3620Örgüt Geliştirme-2-----5----
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi-------5---2
ISL3641İşbirliği İş Modeli-------5---2

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X