İşletme Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Program DirektörüSalih Durer
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencilere, İşletme Bilimi çerçevesinde teorik ve pratik donanım sağlamayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası düzeyde bir vizyon ve rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans programı eğitimini tamamlayan öğrencilerin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kuvvetli iletişim yeteneği, analiz ve sentez becerileri olan, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanır. Program aracılığıyla, iş yaşamının çağdaş gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yapılandırılan İşletme Bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. Bölüm ders programı, özellikle seçimlik dersler yardımıyla esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapı kazanmıştır. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve uluslar arası işletme yazınını takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği ulusal/uluslar arası her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Semaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler. Bunun yanı sıra, bölümümüz tarafından sunulan işletme öğretimi programı; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan araştırmacı ruha sahip öğrencilerimiz İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel İşletme Bilgisinin kullanımı
 2. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
 3. Takım çalışması yapabilme
 4. Problem belirleyebilme, çözebilme ve karar verme
 5. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
 6. Etkin iletişim kurabilme becerisi
 7. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
 8. Yaşam boyu öğretimin ve gelişimin bilincinde olma
 9. Çağdaş konuların bilincinde olma
 10. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
 11. Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı işletmeci olma
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
IKT1101 İktisada Giriş 130036
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
ISL1181 İşletme Matematiği I20024
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
IKT1102 İktisada Giriş 230035
ISL1182 aa Genel Muhasebe II 30034
ISL1552 aa İşletme Matematiği II20022
ISL1622 Davranış Bilimi30034
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe II20002
SEC0001 Seçmeli 1-130035
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2211 aa Mali Tablolar Analizi30035
ISL2441 İşletmeciler için İstatistik I30035
ISL2481 aa Temel İşletme Yönetimi 30035
ISL2731 Araştırma Yöntemleri30035
ISL2851 aa Borçlar Hukuku30035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0003 Seçmeli 2-230033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ISL2122 Mesleki İngilizce I20024
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
ISL2442 aa Ticaret Hukuku 30034
ISL2452 aa İşletmeciler için İstatistik II30035
ISL2642 Örgütsel Davranış 30035
SEC0004 Seçmeli 2-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3051 Mesleki İngilizce II20024
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
SEC0005 Seçmeli 3-130034
SEC0006 Seçmeli 3-230034
SEC0007 Seçmeli 4-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3152 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I40045
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3562 Türk Vergi Sisteminin Esasları 30033
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
ISL3862 aa İş Hukuku30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0008 Seçmeli 3-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4051 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II30035
ISL4251 Yönetim Muhasebesi30035
ISL4421 Pazarlama Araştırması20024
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
SEC0009 Seçmeli 3-430034
SEC0010 Seçmeli 3-530034
SEC0011 Seçmeli 3-630034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4402 Türkiye Ekonomisi30036
ISL4000 Bitirme Çalışması0120610
ISL4582 aa Nicel Karar Verme Teknikleri 2 30035
ISL4692 aa Stratejik İşletme Yönetimi 30035
SEC0012 Seçmeli 3-730034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4150 Sürdürülebilir Pazarlama30034
ISL3940 Temel Aktüerya Matematiği 30034
ISL4820 İşletmeciler için Oyun Teorisi30034
ISL3990 Şehir Pazarlaması 30034
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama30034
ISL3650 Dijitalleşme ve İnsan Davranışı30034
ISL3460 Mobil Pazarlama30034
ISL4450 Pazarlama Analitiği30034
ISL3740 aa Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe30034
ISL3770 aa Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 30034
ISL3810 aa İşletme Simülasyonu30034
ISL3030 İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
ISL3182 aa Muhasebe Denetimi30034
ISL3190 aa SPSS Kullanımı ve Uygulaması30034
ISL3530 aa Reklam Hukuku30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3540 aa Rekabet Hukuku30034
ISL3541 Faizsiz Finans30034
ISL3620 Örgüt Geliştirme30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3641 İşbirliği İş Modeli30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3722 Tüketici Hukuku30034
ISL3730 aa Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL3982 Kıymetli Evrak Hukuku30034
ISL4722 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
ISL4240 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4250 Sermaye Piyasası ve Analizleri 30034
ISL4260 Uluslararası Finans Yönetimi 30034
ISL4330 aa Finansal Raporlama Standartları 30034
ISL4340 İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
ISL4440 aa Perakendeci Mağaza Yönetimi30034
ISL4470 Finansal Matematik30034
ISL4481 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4591 aa Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4631 Yönetim Oyunları 30034
ISL4632 aa Değer Yönetimi 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4650 aa Uluslararası Yönetim 30034
ISL4681 aa Entelektüel Sermaye 30034
ISL4682 aa İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol30034
ISL4690 aa Çağdaş Yönetim Teknikleri30034
ISL4711 aa Üretim Stratejileri30034
ISL4740 aa Uluslararası İşletmecilik 30034
ISL4750 aa İşletmelerde Birleşmeler 30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4780 aa Proje Yönetimi ve Organizasyon 30034
ISL4790 aa Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 30034
ISL4810 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi30034
ISL4830 aa Zaman Serisi Analizleri30034
ISL4841 Stratejik Maliyet Yönetimi 30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4870 aa Marka Yönetimi30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL4910 Reklam Yönetimi30034
ISL4921 Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma30034
ISL4922 aa İşletmelerde İç Denetim30034
ISL4931 aa Maliyet Sistemleri30034
ISL4550 aa İstatistik Analiz Teknikleri30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
ISL3670 aa KOBİ Yönetiminin İlkeleri30034
ISL4941 aa Finansta Özel Konular30034
ISL4942 aa Finansal Risk Yönetimi30034
ISL4612 aa Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3701 Fotoğraf ve Sanat30034
FVP3742 Konu ve Işık30035
FVP4702 İletişim ve Tanıtım 30035
IKT2281 Genel İktisat Tarihi30035
IKT2902 Türkiye İktisat Tarihi30035
IKT3770 Kamu Maliyesi30035
IKT3610 aa Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30035
IKT3620 aa Çevre Ekonomisine Giriş30035
IKT3630 Uluslararası Entegrasyon30035
IKT3680 AB Ekonomisi30035
IKT3720 aa Sosyal Tarih30035
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2650 Yaratıcı Düşünce Teknikleri30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2710 aa Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4790 İslam İktisat Tarihi30035
IKT3810 aa Gelir Dağılımı İktisadı30035
IKT3820 aa Sosyal Politikalar İktisadı30035
IKT3830 aa Finansal Ekonometriye Giriş30035
IKT3840 aa İktisatta Makine Öğrenmesi30035
IKT1121 Sosyoloji30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
IKT3660 aa Tarım Ekonomisi30035
IKT3670 İktisadi Planlama30035
IKT3690 aa Çalışma Ekonomisi30035
IKT3700 aa Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi30035
IKT3710 aa Enformasyon İktisadı30035
IKT3730 aa Finans Tarihi30035
IKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi30035
IKT4610 aa Teknoloji ve Ekonomi30035
IKT4740 İslam Ekonomisi30035
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU3101 Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3102 Uluslararası İlişkiler II30035
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
5--45----44
44545------
--44555----
44444------
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 5--45-5--4-
ISL1181İşletme Matematiği I---5-3--344
ISL1611İşletme Bilimine Giriş5---4----43
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---554-43--
IKT1101İktisada Giriş 14--4--4-434
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I------33---
MDB1031İleri İngilizce I-----3-3--3
TDB1031Türkçe I-----4-33--
ISL1182Genel Muhasebe II 4--45-5-5--
ISL1552İşletme Matematiği II---5-3--344
ISL1622Davranış Bilimi44-5--5-5-3
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II ------33---
MDB1032İleri İngilizce II-----3-3--3
TDB1032Türkçe II-----4-33--
IKT1102İktisada Giriş 24--4--4-434
ISL2211Mali Tablolar Analizi-4-54-3--5-
ISL2441İşletmeciler için İstatistik I-4-4-3--34-
ISL2481Temel İşletme Yönetimi 5--34----53
ISL2731Araştırma Yöntemleri-5-5---445-
ISL2851Borçlar Hukuku---454-34--
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----4-33--
ISL2132Maliyet Muhasebesi5--55--55--
ISL2452İşletmeciler için İstatistik II-4-4-3--34-
ISL2442Ticaret Hukuku ---555-54--
ISL2122Mesleki İngilizce I5--4-4--54-
ISL2642Örgütsel Davranış 5--5--4-45-
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri3--3---34--
ISL3221Finansal Yönetim I -5-44--4-5-
ISL3411Pazarlama5--3--5-34-
ISL3621Üretim Yönetimi 5--4--5--55
ISL3051Mesleki İngilizce II5--4-4--54-
ISL3662Finansal Yönetim II -5-4---455-
ISL3522Uluslararası Pazarlama5-----5-535
ISL3562Türk Vergi Sisteminin Esasları ---554-54--
ISL3862İş Hukuku---454-44--
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)3-4445----3
ISL3152İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I5-----4-544
MDB3032İş Hayatı için İngilizce3-----43-3-
ISL4421Pazarlama Araştırması35-4-----43
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1-4-4-3--34-
ISL4051İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II---4--5--54
ISL4251Yönetim Muhasebesi3--5--45-5-
ISL4000Bitirme Çalışması55-43----4-
ISL4582Nicel Karar Verme Teknikleri 2 -4-4-3--34-
ISL4692Stratejik İşletme Yönetimi 4--5--5-45-
IKT4402Türkiye Ekonomisi4--44-5-434
ISL3182Muhasebe Denetimi3--34-4--3-
ISL4922İşletmelerde İç Denetim3--3--4--4-
ISL4931Maliyet Sistemleri3--3----34-
ISL4250Sermaye Piyasası ve Analizleri 4-454-5-5--
ISL3190SPSS Kullanımı ve Uygulaması-4-3-3--44-
ISL4682İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol-4-5-3--34-
ISL4830Zaman Serisi Analizleri-3-4-3--34-
ISL4330Finansal Raporlama Standartları 4--45-5-5--
ISL3620Örgüt Geliştirme5-45---5--5
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-3-4-3--54-
ISL4611Örgütsel Etik 4--55-5-4-5
ISL4240Finansal Piyasalar ve Kurumlar -4--4-4--54
ISL4260Uluslararası Finans Yönetimi -4-4--4-55-
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar55-5-----55
ISL4431Elektronik Ticaret3-----3-545
ISL4470Finansal Matematik45-5--44---
ISL4481Yatırım Projeleri Analizi 54-------44
ISL4612Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri -3-4-3--44-
ISL4810Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi45--4----45
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi4--4--5--34
ISL3160Şirketler Muhasebesi 5---4-5--5-
ISL4631Yönetim Oyunları 4-55-----4-
ISL4650Uluslararası Yönetim 3-----544-3
ISL4632Değer Yönetimi 34----4-44-
ISL4790Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 333----45--
ISL4740Uluslararası İşletmecilik 4-34--5-5--
ISL4841Stratejik Maliyet Yönetimi 452------5-
ISL4640Girişimcilik3--44-4-4--
ISL4591Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri3--35----32
ISL4910Reklam Yönetimi3----54-34-
ISL4870Marka Yönetimi4--445---4-
ISL4340İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 5-4-----555
ISL4140Hizmet Pazarlaması3--4--3--43
ISL3730Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri3-----3-44-
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme5-554---44-
ISL3030İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu4---4--554-
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi54-5-----5-
ISL4440Perakendeci Mağaza Yönetimi3--3--3-4-5
ISL4570Sistem Analizi---5-4-334-
ISL4681Entelektüel Sermaye --2---234--
ISL4690Çağdaş Yönetim Teknikleri4--3--3-5--
ISL4420Satış Yönetimi3--445---4-
ISL4780Proje Yönetimi ve Organizasyon 23-4-----3-
ISL4750İşletmelerde Birleşmeler 3--3--3-3--
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi5-44----544
ISL4711Üretim Stratejileri5-44----544
ISL3670KOBİ Yönetiminin İlkeleri3--3--3-3-4
ISL4550İstatistik Analiz Teknikleri-3-3---3-3-
ISL3660İşletmelerde İletişim4--5-5--54-
ISL4860Tüketici Davranışı---4--5--45
SBU1612Anayasa Hukuku55455------
IKT3770Kamu Maliyesi44445------
ISL2560Halkla İlişkiler54-4-4---55
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------4-3-4
ISL2901Doğrudan Pazarlama4444-------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme5-4--5--3--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu5-3-4-3----
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri 4-4-5-5----
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 5--4-4-4---
IKT3690Çalışma Ekonomisi432---5-4--
IKT1121Sosyoloji---5---45-4
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş ---4----4-5
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş4-----4---5
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı5--4----4-4
SBU3101Uluslararası İlişkiler I---4--4-4-4
SBU3102Uluslararası İlişkiler II---4--4-4-4

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXXX