Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımı“Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Yüksek Lisans Programı”, Çeviri Kuramı, Çeviri Eğitimi, Çeviri Tarihi Araştırmaları, Çeviri Sosyolojisi, Çeviri Teknolojileri ve Makine Çevirisi ile Özel Alan Çevirisi şeklindeki Çeviribilim kapsamındaki ana uzmanlık alanları ile alt-uzmanlık alanlarını kapsamakla birlikte Çeviribilimin yakın disiplinlerarası ilişkide olduğu Dilbilim, Göstergebilim, Edebiyat Araştırmaları, Terimbilim ve Sözlükbilim gibi bilim dallarını da kapsamaktadır. Program bu bağlamda çeviri olgusuna ilişkin zengin, geniş ve bütüncül bir perspektif sunmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıBu program kapsamında, Çeviribilimin kuramsal ve uygulamalı alanlarında bilimsel düşüncenin geliştirilmesine ve araştırma zeminin güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Program çerçevesinde öğrencilerin Çeviribilim alanında derinlikli bir birikim edinmeleri, aynı zamanda kendilerinin seçeceği alt-araştırma ve bilimsel alanlar ile mesleki uygulama alanlarında uzmanlaşmaları da hedeflenmektedir.
Mezunların Mesleki ProfiliBu programdan mezun olan öğrenciler sektörün gereksinimlerine yanıt veren yetkin çevirmenler olarak çeşitli kurumlarda ve kuruluşlarda çalışabilmektedirler. Aynı zamanda bu öğrenciler çağdaş bilim üreten akademisyenler olarak çeşitli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmekte ve ülkemizin bilim dünyasına katkı sağlayabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Bağımsız bir bilim dalı olan Çeviribilim kapsamındaki kuramsal ve uygulamalı ana ve alt-alanlara ilişkin derinlikli bir kavrayış geliştirmek.
  2. Çeviribilimin disiplinlerarası ilişkide olduğu bilim dallarının çeviri araştırmalarına katkısına ilişkin bütüncül bir perspektif geliştirmek.
  3. Çeviribilim kapsamında özgün bilimsel araştırmalar tasarlayıp yürütebilmek.
  4. Çevirmenlik mesleğine ilişkin uluslararası bilimsel araştırmalar ve uygulamaları kuramsal düzeyde anlamlandırabilmek.
  5. Çeviribilim alanındaki kuramsal bilgi birikimini, katma değer üretebilecek şekilde çevirmenlik mesleğine ilişkin uygulamalara yansıtabilmek.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
MTFXXXX Çeviribilimin Temel Kavramları30037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
MTF5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MTF5001 Seminer01007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MTF5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MTF5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTFXXXX Bütünce Temelli Çeviribilim Uygulamaları30037.5
MTFXXXX Çeviri Eğitiminde Temel Yaklaşımlar30037.5
MTFXXXX Çeviri Endüstrisi Kalite Standartları ve Uygulamaları 30037.5
MTFXXXX Çeviri Sosyolojisinde Temel Yaklaşımlar30037.5
MTFXXXX Çeviri Tarihi 30037.5
MTFXXXX Çeviri Teknolojileri ve Makine Çevirisi 30037.5
MTFXXXX Çeviri Yaklaşımları ve Stratejileri30037.5
MTFXXXX Çeviribilim ve Disiplinlerarasılık30037.5
MTFXXXX Çeviribilim ve Terimbilim30037.5
MTFXXXX Çeviride Anlamsal Alan Odaklı Söylem Çözümlemesi30037.5
MTFXXXX Çeviride Dilbilim Kuramları30037.5
MTFXXXX Çeviride Göstergebilim Kuramları30037.5
MTFXXXX Çeviriye Kuramsal Yaklaşımlar30037.5
MTFXXXX Dijital Ortam Çeviri Pratiklerinde Temel Yaklaşımlar30037.5
MTFXXXX Edebiyat Çevirisi ve Kuramları30037.5
MTFXXXX Hukuk Çevirisi ve Terminolojisi30037.5
MTFXXXX Tarihsel Çeviri Araştırmaları: Osmanlı/Türk Modernleşmesi ve Çeviri Pratikleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345
-----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5