Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon)

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüSırma Yavuz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (2023 versiyon) alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıEA1- Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği gibi alanlarda görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10,PÇ11).

EA2- Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10).

EA3- Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde meslek içi eğitimlere katılan ve/veya Yurtiçi ve Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü öğrenimlerine devam eden Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9).

EA4- Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek(PÇ1,PÇ2,PÇ3,PÇ4,PÇ5,PÇ6,PÇ7,PÇ8,PÇ9,PÇ10).
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Ulusal veya uluslararası düzeyde, Bilgisayar ve Bilişim Sistemlerinin kullanıldığı firmalarda Ürün Geliştirme, Bakım, Destek ve Proje Yöneticiliği gibi alanlarda görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
 2. Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
 3. Ağırlıklı olarak Finans, Telekomünikasyon ve Savunma Sanayi alanında yazılım/donanım geliştiren Şirket ve/veya AR-GE merkezlerinde görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek
 4. Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alan Bilgisayar Mühendisleri yetiştirmek

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş30246
FIZ1001 Fizik 130246
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20024
BLM1991 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MDB1031 İleri İngilizce 130033
27 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM1031 Yapısal Programlama30246
FIZ1951 Mühendisler için Yarıiletken Fiziği30036
BLM1022 Sayısal Analiz30036
MAT1072 Matematik 232046
BLM1033 Devre Teorisi ve Elektronik Devreler30246
MDB1032 İleri İngilizce 230033
33 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama30246
BLM2611 Lojik Devreler30246
BLM2642 Bilgisayar Mühendisleri için Diferansiyel Denklemler30036
BLM2011 İstatistik ve Olasılık Hesapları30036
BLM2521 Ayrık Matematik30036
USS-2G Üniversite Sosyal Seçmeli -130033
33 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2512 aa Veri Yapıları ve Algoritmalar30246
BLM2022 aa Bilgisayar Organizasyonu30034
BLM2041 aa Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler30036
BLM2042 Sistem Analizi ve Tasarımı20023
BLM2502 Hesaplama Kuramı30036
BLM1992 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
27 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3011 aa İşletim Sistemleri22035
BLM3041 Veritabanı Yönetimi30246
BLM3021 aa Algoritma Analizi20235
BLM3061 Mikroişlemci Sistemleri ve Assembly Dili30245
BLM3042 Seminer ve Meslek Etiği30033
BLM3002 Genel Staj00003
TDB1031 Türkçe 120002
29 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3051 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları30034
BLM3010 aa Bilgisayar Projesi22034
MES1-3B Mesleki Seçmeli 1-130038
BLM3722 aa Yazılım Mühendisliği30034
BLM3510 Yapay Zeka30034
BLM4002 Mesleki Staj00003
SOS1-3B Sosyal Seçmeli 1-130034
31 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MES2-4G Mesleki Seçmeli 2-1 02013
UMS-4G Üniversite Mesleki Seçmeli30035
MES1-4G Mesleki Seçmeli 1-230038
MES1-4G Mesleki Seçmeli 1-330038
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
USS-4G Üniversite Sosyal Seçmeli -230033
29 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM9000 aa Bitirme Çalışması08048
MES1-4B Mesleki Seçmeli 1-430038
MES1-4B Mesleki Seçmeli 1-530038
USS-4B Üniversite Sosyal Seçmeli -330033
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3110 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 130038
BLM3630 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 230038
BLM3320 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular 330038
BLM3120 Bilgiye Erişim ve Arama Motorları30038
BLM3130 Oyun Geliştirmeye Giriş30038
BLM3520 Mobil Programlamaya Giriş30038
BLM3580 Sistem Programlama30038
BLM3590 İstatistiksel Veri Analizi30038
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30038
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30038
BLM3750 Dosya Düzenleme30038
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30038
BLM3780 Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi30038
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30038
BLM4110 Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari30038
BLM4120 Büyük Veri İşleme ve Analizi30038
BLM4130 Biçimsel Diller ve Soyut Makineler30038
BLM4500 Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri30038
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30038
BLM4530 Bulanık Mantık30038
BLM4540 Görüntü İşleme30038
BLM4580 Doğal Dil İşlemeye Giriş30038
BLM4610 Bilgisayar Mimarisi30038
BLM4710 Yönetim Bilgi Sistemleri30038
BLM4760 Dağıtık Sistemler30038
BLM4770 Yazılım Kalite ve Test Süreci30038
BLM4780 Veri Tabanı Sistemlerinde Güncel Konular30038
BLM4800 Veri Madenciliğine Giriş30038
BLM4830 Robot Teknolojisine Giriş30038
BLM4860 Derleyici Tasarımı30038
BLM4900 İleri Ağ Programlama30038
BLM4920 Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri30038
BLM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 130038
BLM4993 İşletmede Mesleki Eğitim 230038
BLM4994 İşletmede Mesleki Eğitim 330038
BLM2021 Alt Seviye Programlama30038
BLM3022 Ağ Teknolojileri30038
BLM4011 Bilişim Sistemleri Güvenliği30038
BLM4021 Gömülü Sistemler30038
BLM4590 Ayrık Olay Simülasyonu30038
BLM3740 Yöneylem Araştırması30038
Üniversite Mesleki Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4400 Bilgisayar Mühendisliğinde Güncel Konular30035
BLM1012 Yapısal Programlamaya Giriş30035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30035
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30035
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
Üniversite Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
MDB1015 Temel Arapça 130033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
MDB1019 Temel Rusça 130033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
MDB1201 Temel Romence 130033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
------------------------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11X
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30