Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüHerman Sedef
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıElektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programının amacı Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHM) alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olanların Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğini ilgilendiren sistemlerin tasarım, geliştirme ve araştırma aşamalarında çalışmaları beklenmektedir. Mezunlar bu alanda faaliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Matematik ve temel bilimlerin metodolojik ve uygulamalı öğeleri hakkında uygun bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgiyi elektronik ve haberleşme alanında mühendislik ilişkili problemlerin tanımlama, analiz, tasarım ve çözümünde uygulayabilme
 2. Karmaşık Mühendislik problemlerini belirleyebilme, tasarlayabilme ve uygun yöntem ve araçlarla çözebilme becerisi
 3. Deney tasarlama, formülleştirme, analiz etme, gerçekleştirme ve yorumlama becerisi
 4. Karmaşık bir donanım, yazılım, sistem, ürün veya süreci kalite, çevre ve ekonomi kısıtlarına uygun olarak tasarlayabilme becerisi
 5. Bireysel çalışma ve bağımsız karar verebilme becerisi
 6. Disiplin içi ve çok disiplinli alanlarda takım çalışması yapabilme becerisi
 7. Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olma
 8. Tüm ortamlarda yazılı ve sözlü olarak etkin iletişim kurabilme becerisi
 9. Mesleğin küresel, toplumsal ve hukuksal etkilerini bilebilme, çevre, sağlık ve güvenlik konularında farkındalık
 10. Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
 11. Girişimcilik, yenilikçilik, sürdürülebilir kalkınma, proje, risk ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatı için gerekli temel kavramlar hakkında bilgi
 12. Çağdaş mühendislik araç ve yöntemlerini seçme, kullanabilme ve geliştirme, bilişim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilme
 13. Güncel toplumsal ve mesleki konuları takip etme ve mevcut sorunlara çözüm geliştirme becerisi
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1011 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş20023
EHM1041 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
ENF1190 Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş30245
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce I30033
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1012 aa Elektrik Devre Temelleri40045
EHM1022 Mühendislik Matematiği50056
EHM1032 Elektronik Malzeme Bilgisi30034
EHM1042 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
ENF1210 Programlama Dilleri20234
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce II30033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM2121 Devre ve Sistem Analizi40045
EHM2131 aa Elektromagnetik Alan Teorisi40046
EHM2141 Lojik Devreler40045
EHM2151 Yarı İletken Fiziği30035
EHM2161 Sayısal Çözüm Yöntemleri30035
EHM2171 aa Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı00212
SEC0002 Sosyal Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM2002 Genel Staj00003
EHM2122 Elektronik Devreler 140046
EHM2132 Elektromagnetik Dalga Teorisi40046
EHM2142 Olasılık Teorisi30035
EHM2152 İşaret ve Sistemler30035
EHM2162 aa Lojik Devre Labaratuvarı00212
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I20002
EHM3111 Elektronik Devreler 240045
EHM3121 Mikrodalga 130034
EHM3131 aa Haberleşme 130034
EHM3141 aa Mikroişlemci Sistemleri30034
EHM3151 aa Elektronik Devreler 1 Labaratuvarı10223
SEC0004 Sosyal Seçmeli 3-130034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
EHM3002 aa Mesleki Staj00003
EHM3112 Antenler ve Propagasyon30035
EHM3122 aa Haberleşme 230034
EHM3132 Otomatik Kontrol30035
EHM3142 aa Elektronik Devreler 2 Laboratuvarı ve Proje10223
EHM3152 aa Haberleşme Laboratuvarı00212
EHM3162 aa Mikrodalga ve Anten Lab.00212
SEC0006 Sosyal Seçmeli 3-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4200 Tasarım Projesi24045
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0007 Mesleki Seçmeli 2-130035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-230035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-330035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-430035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4012 İş Hayatına Hazırlık20023
EHM9000 aa Bitirme Çalışması260510
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0012 Mesleki Seçmeli 2-530035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-630035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-730035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM3161 İleri Elektronik Uygulamaları30034
EHM3171 Devre Sentezi30034
EHM3181 aa Sayısal İşaret İşleme30034
EHM3191 Haberleşme Elektroniği30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4140 Elektronik Tasarım Otomasyonu30035
EHM4210 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30035
EHM4220 Uydu Haberleşmesi30035
EHM4230 aa Mikrodalga 230035
EHM4240 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM4260 Veri Haberleşmesi30035
EHM4270 Hücresel Haberleşme Sistemleri 130035
EHM4280 Hücresel Haberleşme Sistemleri 230035
EHM4290 Kuantik Alan Teorisi30035
EHM4300 Fiber Optiğe Giriş30035
EHM4310 Mikrodalga Elektroniği30035
EHM4320 Optoelektroniğe Giriş30035
EHM4330 Optik Haberleşme Sistemleri30035
EHM4340 Analog Tümdevreler30035
EHM4350 Sayısal Elektronik Devreleri30035
EHM4360 Endüstriyel Elektronik30035
EHM4370 aa Mikroişlemcili Sistem Tasarımı30035
EHM4380 Tümdevre Tasarımı30035
EHM4390 Güç Elektroniği30035
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
EHM4810 Tıp Elektroniği30035
EHM4820 aa Mikrodenetleyiciler30035
EHM4830 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30035
EHM4840 aa Görüntü İşleme30035
EHM4850 Haberleşme Teorisi30035
EHM4860 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30035
EHM4870 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30035
EHM4880 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30035
EHM4890 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30035
EHM4130 Telekomünikasyon Devreleri30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
EHM1011Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş4311314224334
MDB1031İleri İngilizce I2211321534234
MAT1320Lineer Cebir4211111111111
FIZ1001Fizik 15341131111111
MAT1071Matematik 14211111111111
EHM1012Elektrik Devre Temelleri4331213213121
EHM1022Mühendislik Matematiği5531311121132
MDB1032İleri İngilizce II2211321534234
MAT1072Matematik 24211111111111
EHM1032Elektronik Malzeme Bilgisi4321313123111
EHM2151Yarı İletken Fiziği5211515333112
EHM2141Lojik Devreler5515515325142
EHM2121Devre ve Sistem Analizi4331213213121
EHM2131Elektromagnetik Alan Teorisi5511525425233
EHM2161Sayısal Çözüm Yöntemleri5411311313142
EHM2152İşaret ve Sistemler3311311213131
EHM2132Elektromagnetik Dalga Teorisi5433555555555
EHM2142Olasılık Teorisi5311511415133
EHM2122Elektronik Devreler 14442323233132
EHM2002Genel Staj3422334454445
EHM3121Mikrodalga 15433555555555
EHM3131Haberleşme 15452553314233
EHM3141Mikroişlemci Sistemleri4535443335454
EHM3111Elektronik Devreler 24443343233132
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I1111311113113
EHM3151Elektronik Devreler 1 Labaratuvarı5452254413142
EHM3122Haberleşme 25411513214233
EHM3132Otomatik Kontrol5515515325142
EHM3112Antenler ve Propagasyon5553211232253
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 1111311113113
EHM3002Mesleki Staj3435345454455
EHM4200Tasarım Projesi5544444335355
TDB1031Türkçe 11111211512111
EHM9000Bitirme Çalışması4445334535455
TDB1032Türkçe 21111211511112
EHM3161İleri Elektronik Uygulamaları5411313435243
EHM3171Devre Sentezi4423314114222
EHM3181Sayısal İşaret İşleme5515515425253
EHM3191Haberleşme Elektroniği3113411313111
EHM4240Sayısal Elektromagnetik5435535335455
EHM4340Analog Tümdevreler4425525524353
EHM4350Sayısal Elektronik Devreleri4553534325254
EHM4360Endüstriyel Elektronik3434234234243
EHM4370Mikroişlemcili Sistem Tasarımı4535443335454
EHM4380Tümdevre Tasarımı3335525524243
EHM4390Güç Elektroniği5544534325242
EHM4800Yarı iletken Elektroniği4511515524153
EHM4810Tıp Elektroniği2425145144243
EHM4820Mikrodenetleyiciler2314441113132
EHM4830Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı5543544435255
EHM4230Mikrodalga 25433555555555
EHM4840Görüntü İşleme3311311113131
EHM4260Veri Haberleşmesi4523513333132
EHM4850Haberleşme Teorisi5544555555555
EHM4860Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri5411513214233
EHM4870Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi5435535335455
EHM4880Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş5531312133144
EHM4890Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı3111311214114
EHM4130Telekomünikasyon Devreleri3313311311111
EHM4270Hücresel Haberleşme Sistemleri 15554545445555
EHM4280Hücresel Haberleşme Sistemleri 25554545445555
EHM4290Kuantik Alan Teorisi5435535335455
EHM4300Fiber Optiğe Giriş5515555425253
EHM4310Mikrodalga Elektroniği5542331311143
EHM4320Optoelektroniğe Giriş5432221311132
EHM4330Optik Haberleşme Sistemleri5544555555555
EHM4140Elektronik Tasarım Otomasyonu4543423234253
EHM4210Algılayıcılar ve Dönüştürücüler3333434314254
EHM4220Uydu Haberleşmesi5554545445555
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1211321534234
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma1211321534234

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13