Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektronik & Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüAhmet Kızılay
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik & Haberleşme Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin Tanınması11.07.2019/04-03 gün ve sayılı Senato kararı ile belirlenmiş YTÜ Önceki Öğrenmenin Tanınmasına İlişkin Yönerge gereğince öğrencilerin bir yükseköğretim kurumu dışında edindikleri kazanımların tanınması, kredilendirilmesi ve intibakı için uyulması gereken esasları belirlemektir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBölümümüzün Program Eğitim Amaçları; Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü özgörevleri ışığında iç ve dış paydaşlarından alınan bildirimler ve lisans mezunlarının ulaşması hedeflenen kariyer ve mesleki beklentilerin teknolojik değişimlerle gelişmesi çerçevesinde güncellenmiştir.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölümümüz için belirlenen eğitim amaçları, mezunlarımızın mezuniyetlerinden 3-5 yıl sonra erişmeleri istenen kariyer hedeflerini ve mesleki beklentileri içeren evrensel ifadelerle tanımlanmıştır. Buna göre; 1-) Öğrencilerimiz profesyonel yaşamlarında, ulusal/uluslararası, kamu veya özel firmalarda donanım, yazılım, araştırma-geliştirme, üretim mühendisleri olarak; araştırmacı, uzman ve yönetici gibi çeşitli kademelerde çalışırlar. 2-) Öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam ederler ve akademik alanda özgün araştırmalarda yer alırlar. 3-) Kendini sürekli geliştiren, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş bireyler olarak, elektronik ve haberleşme mühendisliği veya ilgili alanlarda şirketler kurabilen girişimciler olurlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. 1. a) Matematik ve Fen bilimleri alanında yeterli bilgi birikimi alma
 2. 1. b) Matematik ve Fen bilimleri alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
 3. 1. c) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında alanında yeterli bilgi birikimi alma
 4. 1. d) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında alanında aldığı bilgi birikimini karmaşık mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi
 5. 2. a) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 6. 2. b) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 7. 3. a)Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 8. 3. b) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 9. 4. a) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi
 10. 4. b) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 11. 5. a) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 12. 5. b) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi
 13. 5. c) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi
 14. 5. d) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme becerisi
 15. 5. e) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için  sonuçları yorumlama becerisi
 16. 6. a) Bireysel çalışma becerisi
 17. 6. b) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 18. 6. c) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 19. 7. a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 20. 7. b) En az bir yabancı dil bilgisi
 21. 7. c) Yazılı raporları anlama becerisi
 22. 7. d) Etkin rapor yazma becerisi
 23. 7. e) Tasarım ve üretim raporları hazırlama becerisi
 24. 7. f) Etkin sunum yapabilme becerisi
 25. 7. g) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 26. 8) Yaşam boyu öğrenmenin bilincinde olma; kendini sürekli yenileyebilme ve bilgiye erişebilme becerisi
 27. 9. a) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanması
 28. 9. b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi kazanması
 29. 10. a) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 30. 10. b) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık
 31. 10. c) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 32. 11. a) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 33. 11. b) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
 34. 12. a) Bilgisayar bilimleri konularında bilgi
 35. 12. b) Olasılık hakkında bilgi kazanması
 36. 12. c) İstatistik hakkında bilgi kazanması
 37. 12. d) Türevsel denklemler hakkında bilgi kazanması
 38. 12. e) Lineer cebir hakkında bilgi kazanması
 39. 12. f) Kompleks değişkenler hakkında bilgi kazanması
 40. 12. g) Ayrık matematik hakkında bilgi kazanması
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1011 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş20023
EHM1041 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
ENF1190 Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş30245
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM1012 aa Elektrik Devre Temelleri40045
EHM1022 Mühendislik Matematiği50056
EHM1032 Elektronik Malzeme Bilgisi30034
EHM1042 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
ENF1210 Programlama Dilleri20234
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM2121 Devre ve Sistem Analizi40045
EHM2131 aa Elektromagnetik Alan Teorisi40046
EHM2141 Lojik Devreler40045
EHM2151 Yarı İletken Fiziği30035
EHM2161 Sayısal Çözüm Yöntemleri30035
EHM2171 aa Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı00212
SEC0002 Sosyal Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM2002 Genel Staj00003
EHM2122 Elektronik Devreler 140046
EHM2132 Elektromagnetik Dalga Teorisi40046
EHM2142 Olasılık Teorisi30035
EHM2152 İşaret ve Sistemler30035
EHM2162 aa Lojik Devre Labaratuvarı00212
SEC0003 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
EHM3111 Elektronik Devreler 240045
EHM3121 Mikrodalga 130034
EHM3131 aa Haberleşme 130034
EHM3141 aa Mikroişlemci Sistemleri30034
EHM3151 aa Elektronik Devreler 1 Labaratuvarı10223
SEC0004 Sosyal Seçmeli 3-130034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
EHM3002 aa Mesleki Staj00003
EHM3112 Antenler ve Propagasyon30035
EHM3122 aa Haberleşme 230034
EHM3132 Otomatik Kontrol30035
EHM3142 aa Elektronik Devreler 2 Laboratuvarı ve Proje10223
EHM3152 aa Haberleşme Laboratuvarı00212
EHM3162 aa Mikrodalga ve Anten Lab.00212
SEC0006 Sosyal Seçmeli 3-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4200 Tasarım Projesi24045
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0007 Mesleki Seçmeli 2-130035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-230035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-330035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-430035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4012 İş Hayatına Hazırlık20023
EHM9000 aa Bitirme Çalışması260510
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0012 Mesleki Seçmeli 2-530035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-630035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-730035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4846 Otonom Araçlara Giriş30034
EHM3161 İleri Elektronik Uygulamaları30034
EHM3171 Devre Sentezi30034
EHM3181 Sayısal İşaret İşleme30034
EHM3191 Haberleşme Elektroniği30034
EHM3731 Haberleşme Ağları30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 130035
EHM4993 İşletmede Mesleki Eğitim 230035
EHM4994 İşletmede Mesleki Eğitim 330035
BLM3110 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30035
BLM3120 Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları30035
BLM3130 Oyun Geliştirmeye Giriş30035
BLM3580 Sistem Programlama 30035
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30035
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30035
BLM3740 Yöneylem Araştırması30035
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30035
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30035
BLM4110 Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari30035
BLM4120 Büyük Veri İşleme Ve Analizi30035
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30035
BLM4530 Bulanık Mantık30035
BLM4540 Görüntü İşleme30035
BLM4580 Doğal Dil İşlemeye Giriş 30035
BLM4760 Dağıtık Sistemler 30035
BLM4830 Robot Teknolojisine Giriş30035
BLM4860 Derleyici Tasarımı30035
BLM4920 Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri30035
BME3160 Biyoinformatik30035
BME3210 Kardiyovasküler Mekanik30035
BME3360 BiyoMEMS30035
BME3500 Sinir Mühendisliğine Giriş30035
BME3570 Biyosensörler30035
BME3600 Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular30035
BME4500 Nükleer Tıbba Giriş30035
BME4600 Akışkanlar Mekaniği30035
ELM4100 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite30035
ELM4202 Elektrikli Raylı Sistemler30035
ELM4270 Elektrik Enerjisi Kalitesi30035
ELM4280 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri30035
ELM4290 Topraklama30035
ELM4300 Elektrik Enerjisi Ekonomisi30035
ELM4500 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği30035
ELM4770 Kumanda Tekniği30035
ELM4780 Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım30035
ELM4790 Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları30035
ELM4810 Güç Sistemleri Analizi30035
ELM4820 Enerji İletim Hatları30035
ELM4830 Servo Motorlar30035
ELM4850 Elektrik Tesislerinde Harmonikler30035
ELM4870 Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 30035
ELM4880 Yüksek Gerilim Kesicileri30035
ELM4890 Yol Aydınlatması30035
ELM4900 Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
ELM4930 Elektrik Şalt Tesisleri 30035
ELM4940 Tesis Organizasyonu30035
ELM4950 Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları30035
ELM4960 Otomatik Kontrol Sistemleri30035
ELM4970 Programlanabilir Lojik Kontrolcular30035
ELM4980 Bilgisayar Destekli Elektromanyetik Devre Analizi30035
ELM4990 Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı30035
EHM4150 Gömülü Sistemlerde Donanım ve Yazılım Tasarımı30035
EHM4140 Elektronik Tasarım Otomasyonu30035
EHM4210 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30035
EHM4220 Uydu Haberleşmesi30035
EHM4230 Mikrodalga 230035
EHM4240 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM4260 Veri Haberleşmesi30035
EHM4270 Hücresel Haberleşme Sistemleri 130035
EHM4280 Hücresel Haberleşme Sistemleri 230035
EHM4290 Kuantik Alan Teorisi30035
EHM4300 Fiber Optiğe Giriş30035
EHM4310 Mikrodalga Elektroniği30035
EHM4320 Optoelektroniğe Giriş30035
EHM4330 Optik Haberleşme Sistemleri30035
EHM4340 Analog Tümdevreler30035
EHM4350 Sayısal Elektronik Devreleri30035
EHM4360 Endüstriyel Elektronik30035
EHM4370 Mikroişlemcili Sistem Tasarımı30035
EHM4380 Tümdevre Tasarımı30035
EHM4390 Güç Elektroniği30035
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
EHM4810 Tıp Elektroniği30035
EHM4820 Mikrodenetleyiciler30035
EHM4830 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30035
EHM4840 Görüntü İşleme30035
EHM4850 Haberleşme Teorisi30035
EHM4860 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30035
EHM4870 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30035
EHM4880 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30035
EHM4890 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30035
EHM4130 Telekomünikasyon Devreleri30035
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce II30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940
EHM1011Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş--1-------------1---11-1--1111111-------
MDB1031İleri İngilizce 1-------------------1--------------------
MAT1320Lineer Cebir1------------------------------------1--
FIZ1001Fizik 11---------------------------------------
MAT1071Matematik 11---------------------------------------
EHM1041İş Sağlığı ve Güvenliği 1-------------------------------1--------
ENF1190 Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş---------1-----1-----------------1------
EHM1012Elektrik Devre Temelleri-11------------1---------------------1--
EHM1022Mühendislik Matematiği11----------------------------------1-1-
MDB1032İleri İngilizce 2-------------------1--------------------
MAT1072Matematik 2-111-----------1--------------------1---
EHM1032Elektronik Malzeme Bilgisi1---------------------------------------
EHM1042İş Sağlığı ve Güvenliği 2-------------------------------1--------
ENF1210Programlama Dilleri---------1-----------------------1------
EHM2151Yarı İletken Fiziği111111----------------------------------
EHM2141Lojik Devreler-111-----------1-----1-----------------1
EHM2121Devre ve Sistem Analizi-111-----------1--------------------1---
EHM2131Elektromagnetik Alan Teorisi1111------------1----1------------------
EHM2161Sayısal Çözüm Yöntemleri11--11--11------------------------------
EHM2171Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı----------11111-1---11--1---------------
EHM2152İşaret ve Sistemler1-------------------------------------11
EHM2132Elektromagnetik Dalga Teorisi-11111--------------------------------1-
EHM2142Olasılık Teorisi11--------------------------------11----
EHM2122Elektronik Devreler 1--11----11-----1------------------------
EHM2002Genel Staj---------------------1--1-11--11--------
EHM2162Lojik Devre Labaratuvarı---1----1111111-1---111-1--1------------
EHM3121Mikrodalga 1-11111--1-------------------------------
EHM3131Haberleşme 1--11----11-----1-------1----------------
EHM3141Mikroişlemci Sistemleri--11----11---------------1-1------------
EHM3111Elektronik Devreler 2--1111--11------------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1------------------1---------------------
EHM3151Elektronik Devreler 1 Labaratuvarı---1------11111-1---11--1---------------
EHM3122Haberleşme 2--11----11------1-----------------1-----
EHM3132Otomatik Kontrol--11--11-------1---------1--------------
EHM3112Antenler ve Propagasyon--1111--11------------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2------------------1---------------------
EHM3002Mesleki Staj---------------------1----11--11--------
EHM3142Elektronik Devreler 2 Laboratuvarı ve Proje--111---1111111-1-1-11111---------------
EHM3152Haberleşme Laboratuvarı----------11-1111---11------------------
EHM3162Mikrodalga ve Anten Lab.---1----1-11111-1---11------------------
EHM4200Tasarım Projesi---1--1111------1-1-1111-1111-----------
TDB1031Türkçe 1------------------1---------------------
EHM9000Bitirme Çalışması------1111------1-1--111-1111-11--------
TDB1032Türkçe 2------------------1---------------------
EHM4012İş Hayatına Hazırlık--1------------1---------11111111-------
EHM3161İleri Elektronik Uygulamaları---1----1-----11-----1-1----------------
EHM3171Devre Sentezi--1111---------1------------------------
EHM3181Sayısal İşaret İşleme--1111----------------------------------
EHM3191Haberleşme Elektroniği--1111----------------------------------
EHM3731Haberleşme Ağları--1------1------------------------------
EHM4240Sayısal Elektromagnetik-11111---------1------------------------
EHM4340Analog Tümdevreler---111--11-----1------------------------
EHM4350Sayısal Elektronik Devreleri--11----1------1--1--1------------------
EHM4360Endüstriyel Elektronik----1---1------1------------------------
EHM4370Mikroişlemcili Sistem Tasarımı--11-1--11------------1-----------------
EHM4380Tümdevre Tasarımı--11----11-----1------------------------
EHM4390Güç Elektroniği--11----1----111------------------------
EHM4800Yarı iletken Elektroniği--1111---------1---------1--------------
EHM4810Tıp Elektroniği--------1-------1---------11---1--------
EHM4820Mikrodenetleyiciler---1--1--------1---------1-1-----1------
EHM4830Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı--1---11--------1-----1-----------------
EHM4230Mikrodalga 2--1111--------1-1-----------------------
EHM4840Görüntü İşleme-----1---------1-------------------1---1
EHM4260Veri Haberleşmesi-11------1---------1-----1-1------------
EHM4850Haberleşme Teorisi--11-----------1--1--1-1----------------
EHM4860Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri--11------------1-1--1------------1-----
EHM4870Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi--1111--11------------------------------
EHM4880Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş---1----11------1------1----------------
EHM4890Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı--11-----------------------1------------
EHM4130Telekomünikasyon Devreleri--11--1--------------------1------------
EHM4270Hücresel Haberleşme Sistemleri 1--11------------------------------------
EHM4280Hücresel Haberleşme Sistemleri 2--11------------------------------------
EHM4290Kuantik Alan Teorisi---111----------------------------------
EHM4300Fiber Optiğe Giriş1-1------------1--------------------1---
EHM4310Mikrodalga Elektroniği--11----11-----1------------------------
EHM4320Optoelektroniğe Giriş----11--1-------------------------------
EHM4330Optik Haberleşme Sistemleri--11--------------1--1-1-------1--------
EHM4140Elektronik Tasarım Otomasyonu--1-11--1------1-----1------------------
EHM4210Algılayıcılar ve Dönüştürücüler--1-----11-----------------1------------
EHM4220Uydu Haberleşmesi--111-----------------------------------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler------------------1---------------------
ITB2030Bilim Felsefesi------------------1---------------------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim------------------1---------------------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları------------------1---------------------
ITB3570Eğitim Felsefesi------------------1---------------------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları------------------1---------------------
ITB3020Felsefeye Giriş------------------1---------------------
ITB3550İnsan Hakları ------------------1---------------------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın------------------1---------------------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik------------------1---------------------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu------------------1---------------------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı------------------1---------------------
ITB3250Psikolojiye Giriş------------------1---------------------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ------------------1---------------------
ITB3560Siyaset Felsefesi------------------1---------------------
ITB3010Sosyoloji------------------1---------------------
ITB3150Tarih ve Sinema------------------1---------------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ------------------1---------------------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler------------------1---------------------
ITB3390Uygarlık Tarihi------------------1---------------------
ITB3610Yazarlık Teknikleri------------------1---------------------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ------------------1---------------------
ITB3360Sanat Tarihi------------------1---------------------
ITB2020Bilim Tarihi------------------1---------------------
ITB4930Mimarlık Tarihi------------------1---------------------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ------------------1---------------------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ------------------1---------------------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ------------------1---------------------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ------------------1---------------------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ------------------1---------------------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ------------------1---------------------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ------------------1---------------------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ------------------1---------------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-------------------1--------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-------------------1--------------------
IKT3322Ekonomi Politikaları------------------1---------------------
IKT3562Türk İdare Tarihi------------------1---------------------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş------------------1---------------------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ------------------1---------------------
ISL1622Davranış Bilimi------------------1---------------------
ISL3411Pazarlama------------------1---------------------
ISL3621Üretim Yönetimi ------------------1---------------------
ISL3522Uluslararası Pazarlama------------------1---------------------
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)------------------1---------------------
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1------------------1---------------------
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme------------------1---------------------
ISL3660İşletmelerde İletişim------------------1---------------------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar------------------1---------------------
ISL4420Satış Yönetimi------------------1---------------------
ISL4611Örgütsel Etik ------------------1---------------------
ISL4860Tüketici Davranışı------------------1---------------------
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi------------------1---------------------
ISL4640Girişimcilik------------------1---------------------
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi------------------1---------------------
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi------------------1---------------------
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik------------------1---------------------
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku------------------1---------------------
EHM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi------1111-------1---11--1--1-----------
ELM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi ------1111-------1---11--1--1-----------
KOM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi------1111-------1---11--1--1-----------
BLM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi------1111-------1---11--1--1-----------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXXX
PÇ-13XXXXXX
PÇ-14XXXXXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16XXXXXXX
PÇ-17XXXXXXX
PÇ-18XXXXXXX
PÇ-19XXXXXXX
PÇ-20XXXXXXX
PÇ-21XXXXXXX
PÇ-22XXXXXXX
PÇ-23XXXXXXX
PÇ-24XXXXXXX
PÇ-25XXXXXX
PÇ-26XXXXXXX
PÇ-27XXXXXXX
PÇ-28XXXXXXX
PÇ-29XXXXXXX
PÇ-30XXXXXX
PÇ-31XXXXXX
PÇ-32XXXXXXX
PÇ-33XXXXXXX
PÇ-34XXXXXX
PÇ-35XXXXXXX
PÇ-36XXXXXXX
PÇ-37XXXXXXX
PÇ-38XXXXXXX
PÇ-39XXXXXXX
PÇ-40XXXXXXX