Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği Bölümü
Program Direktörüİbrahim Şenol
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıElektrik Mühendisliği; elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı; elektrik enerjisinin dönüşümü, kullanımı ve kontrolü; dönüştürücüler, elektrik makinaları, güç transformatörleri vb. her türlü elektrikli cihaz ile enerji sistemlerinin tasarımı, kontrolü, uygulanması, geliştirilmesi, korunması, güvenliği ve işletilmesi konularıyla ilgilenen bir Mühendislik alanıdır.
Program Eğitim AmaçlarıPEA 1- Ağırlıklı olarak Enerji, Proje, Taahhüt ve İletim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde; Ar-Ge, ürün geliştirme, proje takip, satış ve pazarlama gibi bölümlerde çalışan mühendis yetiştirmek PEA 2- Elektrik makinaları ve güç elektroniği, kontrol, savunma sanayii gibi alanlarda ve Ar-Ge merkezlerinde tasarım/donanım/ürün geliştirme konularında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan mühendis yetiştirmek PEA 3- Enerji, Ar-Ge, Proje ve Taahhüt alanlarında girişimci olarak kendi şirketini kuran mühendis yetiştirmek PEA 4- Üniversitelerde lisansüstü eğitime devam eden ve/veya akademisyen olarak çalışan mühendis yetiştirmek.
Mezunların Mesleki ProfiliElektrik Mühendisliği bölümünden mezun olanların çalışma ortamı çok geniş bir alanda değişim gösterir. Elektrik makinaları ve güç transformatörleri imalatı, kontrol ve otomasyon sistemleri, güç elektroniği sanayi, yüksek gerilim şalt cihazları, kablo sanayi, aydınlatma cihazları sanayi ve endüstriyi destekleyen diğer kamu ve özel kuruluşlarda tasarım, projelendirme, satış temsilciliği, danışmanlık, müşteri hizmetleri ve ilişkilerine dayalı geniş iş olanakları mevcuttur.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Ağırlıklı olarak Enerji, Proje, Taahhüt ve İletim alanlarında faaliyet gösteren şirketlerde; Ar-Ge, ürün geliştirme, proje takip, satış ve pazarlama gibi bölümlerde çalışan mühendis yetiştirme.
 2. Elektrik makinaları ve güç elektroniği, kontrol, savunma sanayii gibi alanlarda ve Ar-Ge merkezlerinde tasarım/donanım/ürün geliştirme konularında faaliyet gösteren şirketlerde çalışan mühendis yetiştirmek.
 3. Enerji, Ar-Ge, Proje ve Taahhüt alanlarında girişimci olarak kendi şirketini kuran mühendis yetiştirmek.
 4. Üniversitelerde lisansüstü eğitime devam eden ve/veya akademisyen olarak çalışan mühendis yetiştirmek.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
ELM1001 Elektrik Mühendisliğine Giriş20023
ELM1031 Mühendislik Matematiği20024
ELM1041 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
FIZ1001 Fizik 130246
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
ELM1002 Devre Teorisi40045
ELM1042 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
FIZ1002 Fizik 230246
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2051 Devre Analizi30034
ELM2061 Elektromanyetik Alan Teorisi30035
ELM2071 Mühendislikte Çizim ve Tasarım22034
ELM2081 Olasılık ve İstatistik30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2002 Genel Staj00003
ELM2042 Elektronik30034
ELM2062 aa Elektrik Devre Laboratuvarı00212
ELM2072 Aydınlatma Tekniği30245
ELM2082 Enerji Üretimi 30034
ELM2092 Algoritmalar ve Programlama20234
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3001 Elektrik Makinaları 130035
ELM3071 Güç Elektroniği 130035
ELM3081 Yüksek Gerilim Tekniği30035
ELM3091 Sayısal Sistemler20235
ELM3141 Enerji İletim Sistemleri30036
SEC0005 Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3002 aa Mesleki Staj00003
ELM3092 Elektrik Makinaları 230035
ELM3182 Güç Elektroniği 230036
ELM3192 aa Yüksek Gerilim Laboratuvarı00212
ELM3762 Enerji Dağıtımı30036
ELM3792 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı 100212
SEC0006 Mesleki Seçmeli 3-130036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4041 aa Elektrik Makinaları Laboratuvarı 00212
ELM4051 Elektrik Makinalarının Kontrolü30036
ELM4061 Mühendislik Tasarımı12023
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-230036
SEC0008 Mesleki Seçmeli 4-100212
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-130035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 7-102013
SEC0011 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4000 aa Bitirme Çalışması08048
ELM4042 Yenilenebilir Enerji Sistemleri30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-330036
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 6-100212
SEC0015 Seçmeli 2-120022
SEC0016 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM2080 C Programlama Diline Giriş ve Mühendislikte Uygulamaları30034
ELM2010 Elektrik Makinalarının Temelleri30034
ELM2020 Malzeme30034
ELM2030 Haberleşme 30004
ELM2040 Metroloji30034
ELM2050 Elektromekanik Enerji Dönüşümü30034
ELM2060 Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri30034
ELM2070 Statik ve Mukavemet30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM3292 Raylı Sistem Mühendisliğine Giriş30034
ELM3252 Bileşik Isı ve Güç Sistemleri30034
ELM3262 Numerik Analiz30034
ELM3272 İşaretler ve Sistemler30034
ENF1210 Programlama Dilleri20234
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
ELM4035 Raylı Sistemlerde Cer Gücü Elektrifikasyonu30036
ELM4045 Güç Sistemlerinin Optimizasyonu30036
ELM4055 Güç Elektroniğinde Özel Konular30036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
ELM4010 Akıllı Şebekelere Giriş30036
ELM4020 Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş30036
ELM4030 Elektrikli Taşıtlar30036
ELM4040 Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi30036
ELM4050 Reaktif Güç Kompanzasyonu30036
ELM4060 Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği30036
ELM4070 aa Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı30036
ELM4080 Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi30036
ELM4090 aa Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı30036
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4401 Yüksek Akım Laboratuarı00212
ELM4411 Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı00212
ELM4421 Elektrik Tesisleri Laboratuvarı00212
ELM4431 Akıllı Şebekeler Laboratuvarı00212
ELM4351 Güç Kalitesi Laboratuvarı00212
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4612 aa Elektrik Makinaları Laboratuvarı 200212
ELM4622 aa Güç Elektroniği Laboratuvarı 200212
ELM4632 Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.00212
ELM4642 aa Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı00212
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4112 İşletmede Mesleki Eğitim 130035
ELM4122 İşletmede Mesleki Eğitim 230035
BLM3110 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30035
BLM3120 Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları30035
BLM3130 Oyun Geliştirmeye Giriş30035
BLM3580 Sistem Programlama 30035
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30035
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30035
BLM3740 Yöneylem Araştırması30035
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30035
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30035
BME3160 Biyoinformatik30035
BME3210 Kardiyovasküler Mekanik30035
BME3360 BiyoMEMS30035
BME3500 Sinir Mühendisliğine Giriş30035
BME3570 Biyosensörler30035
BME3600 Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular30035
BME4500 Nükleer Tıbba Giriş30035
BME4600 Akışkanlar Mekaniği30035
EHM4130 Telekomünikasyon Devreleri30035
EHM4140 Elektronik Tasarım Otomasyonu30035
EHM4210 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30035
EHM4220 Uydu Haberleşmesi30035
EHM4240 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM4260 Veri Haberleşmesi30035
EHM4270 Hücresel Haberleşme Sistemleri 130035
EHM4280 Hücresel Haberleşme Sistemleri 230035
EHM4290 Kuantik Alan Teorisi30035
EHM4300 Fiber Optiğe Giriş30035
EHM4310 Mikrodalga Elektroniği30035
EHM4320 Optoelektroniğe Giriş30035
EHM4330 Optik Haberleşme Sistemleri30035
EHM4340 Analog Tümdevreler30035
EHM4350 Sayısal Elektronik Devreleri30035
EHM4360 Endüstriyel Elektronik30035
EHM4380 Tümdevre Tasarımı30035
EHM4390 Güç Elektroniği30035
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
EHM4810 Tıp Elektroniği30035
EHM4830 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30035
EHM4850 Haberleşme Teorisi30035
EHM4860 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30035
EHM4870 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30035
EHM4880 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30035
EHM4890 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30035
ELM4301 Elektrik Makinalarında Arızalar ve Bakım Yöntemleri30035
ELM4302 Endüstri 4.0 ve Elektrik Mühendisliği Uygulamaları30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
ELM4250 Elektrik Tesisat Mühendisliğinde Yeni Yaklaşımlar30035
ELM4750 Güç Sistemlerinde Güç Akışının Kontrolü30035
BME4110 Mühendisler için Kuantum Fiziği30035
ELM4281 aa Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları30035
ELM4270 Elektrik Enerjisi Kalitesi30035
ELM4280 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri30035
ELM4290 Topraklama30035
ELM4300 Elektrik Enerjisi Ekonomisi30035
ELM4770 Kumanda Tekniği30035
ELM4780 Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım30035
ELM4790 Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları30035
ELM4800 aa Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30035
ELM4810 Güç Sistemleri Analizi30035
ELM4820 Enerji İletim Hatları30035
ELM4830 Servo Motorlar30035
ELM4500 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği30035
ELM4840 aa Bilgisayar Destekli Devre Analizi30035
ELM4850 Elektrik Tesislerinde Harmonikler30035
ELM4860 aa Yüksek Gerilim Özel Problemleri30035
ELM4870 Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 30035
ELM4880 Yüksek Gerilim Kesicileri30035
ELM4890 Yol Aydınlatması30035
ELM4900 Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
ELM4910 aa Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı30035
ELM4920 aa Enerji Dağıtım Projesi30035
ELM4930 Elektrik Şalt Tesisleri 30035
ELM4940 Tesis Organizasyonu30035
ELM4950 Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları30035
ELM4960 Otomatik Kontrol Sistemleri30035
ELM4970 Programlanabilir Lojik Kontrolcular30035
ELM4961 aa Simetrik ve Asimetrik Kısa Devre Analizi30035
ELM4990 Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı30035
ELM4100 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite30035
ELM4980 Bilgisayar Destekli Elektromanyetik Devre Analizi30035
ELM4202 Elektrikli Raylı Sistemler30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30035
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30035
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
ELM4052 Teknik İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ELM4132 İşletmede Mesleki Eğitim 330033
ELM4142 İşletmede Mesleki Eğitim 430033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
ELM1002Devre Teorisi11--1-------------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
ELM1042İş Sağlığı ve Güvenliği 2-1----------------------1---11
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
ELM1001Elektrik Mühendisliğine Giriş----------------11-----1--1---
MAT1320Lineer Cebir111---------------------------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
ELM1031Mühendislik Matematiği1---1-------------------------
ELM1041İş Sağlığı ve Güvenliği 1-1-------------------1--1---11
ELM2071Mühendislikte Çizim ve Tasarım------111----1----------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111-------------------------
ELM2051Devre Analizi-111--------------------------
ELM2061Elektromanyetik Alan Teorisi1--1---1----------------------
ELM2081Olasılık ve İstatistik11------1---------------------
ELM2062Elektrik Devre Laboratuvarı--1--1----1-------------------
ELM2042Elektronik---11---------1----1----------
ELM2082Enerji Üretimi -111-----------------------1--
ELM2002Genel Staj--1---------------1--1---1--1-
ELM2072Aydınlatma Tekniği-1-1-11-----------------------
ELM2092Algoritmalar ve Programlama--------1-------------1-------
ELM3001Elektrik Makinaları 111-1---------1----------------
ELM3081Yüksek Gerilim Tekniği-111-------1------------------
ELM3071Güç Elektroniği 1-1111--------1----------------
ELM3141Enerji İletim Sistemleri-1111-------------------------
ELM3091Sayısal Sistemler-----1-1------1----1----------
ELM3762Enerji Dağıtımı-111--------------------1-----
ELM3092Elektrik Makinaları 2-1111--------1----------------
ELM3182Güç Elektroniği 2-1111--------1----------------
ELM3792Güç Elektroniği Laboratuvarı 1---------1111-1-----1---------
ELM3192Yüksek Gerilim Laboratuvarı--11------1-------------------
ELM3002Mesleki Staj---------------1----11-1-1--1-
ELM4041Elektrik Makinaları Laboratuvarı ---------1111-1---------------
ELM4051Elektrik Makinalarının Kontrolü-111---------1----------------
ELM4061Mühendislik Tasarımı-----------11--------1--------
ELM4042Yenilenebilir Enerji Sistemleri--1-1--1----------1--------1--
ELM4000Bitirme Çalışması----------------1-11-1--------
ELM2020Malzeme-1-------------------1--1-----
ELM2010Elektrik Makinalarının Temelleri-111--------------------------
ELM2050Elektromekanik Enerji Dönüşümü-1-11-------------------------
ELM2060Termodinamik ve Hidrodinamik Temelleri1------------1----------------
ELM2070Statik ve Mukavemet11----------------------------
ELM2030Haberleşme -1------1----1----------------
ELM2040Metroloji-1---1------------------------
ELM2080C Programlama Diline Giriş ve Mühendislikte Uygulamaları--------1---------------------
ELM3262Numerik Analiz1--11--------1----------------
ELM3252Bileşik Isı ve Güç Sistemleri---111------------------------
ELM3272İşaretler ve Sistemler---1-1-1----------------------
ENF1210Programlama Dilleri--------1---------------------
ELM3292 Raylı Sistem Mühendisliğine Giriş-11-----------1--1------1-----
ELM4040Alternatif Enerjiler ve Modellenmesi------11------1--1---------1--
ELM4050Reaktif Güç Kompanzasyonu-1-----11----------1----------
ELM4020Esnek AC İletim Sistemlerine Giriş-1-1--------------------------
ELM4060Yenilenebilir Enerji Sistemleri İçin Güç Elektroniği-----1--------1---11----------
ELM4070Mikroişlemci Tabanlı Sistem Tasarımı-----11-1-------------1-------
ELM4030Elektrikli Taşıtlar--111--11--------11--------1--
ELM4080Akıllı Ev ve Enerji Yönetimi---111------------------------
ELM4010Akıllı Şebekelere Giriş---11--1------1-111-----------
ELM4090Bilgisayar Destekli Elektrik Makine Tasarımı1-1--1---1--------------------
ELM4035 Raylı Sistemlerde Cer Gücü Elektrifikasyonu-11-11-----------1------------
ELM4045Güç Sistemlerinin Optimizasyonu--1-1--11---------1-----------
ELM4055Güç Elektroniğinde Özel Konular--11-1-------1----------------
MTM2602Yapay Zekaya Giriş-------11-------1-------------
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş111111-1-1--11--1------11-----
ELM4401Yüksek Akım Laboratuarı-1--------1-1-----------1-----
ELM4411Yenilenebilir Enerji Sistemleri Laboratuvarı-1-------11---1---------------
ELM4421Elektrik Tesisleri Laboratuvarı-1--------1-1-1---------------
ELM4431Akıllı Şebekeler Laboratuvarı---------11-1-1---------------
ELM4351Güç Kalitesi Laboratuvarı-1--------1-1-1---------------
ELM4642Elektrik Makinalarının Kontrolü Laboratuvarı----------111-1---------------
ELM4612Elektrik Makinaları Laboratuvarı 2----------111-----------------
ELM4622Güç Elektroniği Laboratuvarı 2---------1111-1-----1---------
ELM4632Programlanabilir Lojik Kontrolcular Lab.----------111-1---------------
ELM4820Enerji İletim Hatları-1-1------------1-------------
ELM4810Güç Sistemleri Analizi-1-1---------1----------------
ELM4300Elektrik Enerjisi Ekonomisi-1-1-1------------------------
ELM4910Aydınlatma ve İç Tesisat Tasarımı-1---1-1----------------1-----
ELM4920Enerji Dağıtım Projesi-1-1-1------------------1-----
ELM4930Elektrik Şalt Tesisleri --1----------1----------1-----
ELM4890Yol Aydınlatması--1-1-1---------------------1-
ELM4780Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım------111--------------11-----
ELM4500Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği-1---1-1----------------1-----
ELM4270Elektrik Enerjisi Kalitesi-1---1-1----------------1-----
ELM4830Servo Motorlar-1-11-------------------------
ELM4790Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları-111---------1----------------
ELM4800Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı -1-11-1-----------------------
ELM4850Elektrik Tesislerinde Harmonikler-1-1------------1-------------
ELM4860Yüksek Gerilim Özel Problemleri-1-1------------1-------------
ELM4870Gaz İzoleli Şalt Tesisleri -11----1----------------------
ELM4880Yüksek Gerilim Kesicileri-111--------------------------
ELM4290Topraklama--1-1-------------------1---1-
ELM4900Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları--1------------------------11-
ELM4281Güç Elektroniğinin Endüstriyel Uygulamaları-1-1--------------------------
ELM4280Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri---1---------1----1-----------
ELM4950Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları-1-1-1-1-----1----------------
ELM4840Bilgisayar Destekli Devre Analizi-11----------1----------------
ELM4770Kumanda Tekniği-111---------1----------------
ELM4990Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı-1---11-----------------------
ELM4100Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite--111-------1-----------------
ELM4970Programlanabilir Lojik Kontrolcular----------111-1---------------
ELM4940Tesis Organizasyonu-111---------1----------------
ELM4960Otomatik Kontrol Sistemleri-1-11-1-----------------------
ELM4961Simetrik ve Asimetrik Kısa Devre Analizi-111--------------------------
ELM4980Bilgisayar Destekli Elektromanyetik Devre Analizi1-1--1---1--------------------
ELM4202Elektrikli Raylı Sistemler-1---1-1----------------------
ELM4112İşletmede Mesleki Eğitim 1-1-------------1--1-----------
ELM4122İşletmede Mesleki Eğitim 2-1-------------1--1-----------
BLM3110Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular--------------1---1-----------
BLM3120Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları---1-1---11-11----------------
BLM3130Oyun Geliştirmeye Giriş------1-------1-1--1----------
BLM3580Sistem Programlama ---1-1--------1-1-------1-----
BLM3620Sayısal İşaret İşleme---11----11-11----------------
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş1-1--1-11---------------------
BLM3740Yöneylem Araştırması1--11------1-1----------------
BLM3760Uzman Sistemlere Giriş------1-1----11-1---1---------
BLM3810Biyoenformatiğe Giriş---1-1---11-11----------------
BME3160Biyoinformatik-1-----1----------------------
BME3210Kardiyovasküler Mekanik---11111-1--------------------
BME3360BiyoMEMS-------11---------------------
BME3500Sinir Mühendisliğine Giriş---11-------------------------
BME3570Biyosensörler-1---1------------------------
BME3600Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular-------11---------------------
BME4500Nükleer Tıbba Giriş1------1----------------------
BME4600Akışkanlar Mekaniği1--1--------------------------
EHM4130Telekomünikasyon Devreleri-1----------------------1-----
EHM4140Elektronik Tasarım Otomasyonu---11-------------------------
EHM4210Algılayıcılar ve Dönüştürücüler-1----------------------1-----
EHM4220Uydu Haberleşmesi-1-1--------------------------
EHM4240Sayısal Elektromagnetik--111--------1----------------
EHM4260Veri Haberleşmesi-1------1--------1------------
EHM4270Hücresel Haberleşme Sistemleri 1-11---------------------------
EHM4280Hücresel Haberleşme Sistemleri 2-11---------------------------
EHM4290Kuantik Alan Teorisi--111-------------------------
EHM4300Fiber Optiğe Giriş-1-----------1----------------
EHM4310Mikrodalga Elektroniği-11----1----------------------
EHM4320Optoelektroniğe Giriş-------11---------------------
EHM4330Optik Haberleşme Sistemleri-11-------------1-1---------1-
EHM4340Analog Tümdevreler--111--11----1----------------
EHM4350Sayısal Elektronik Devreleri-11----1-----1--1-1-----------
EHM4360Endüstriyel Elektronik---1---1-----1----------------
EHM4380Tümdevre Tasarımı-11----11----1----------------
EHM4390Güç Elektroniği-11----------1----------------
EHM4800Yarı iletken Elektroniği-11----------1-------11-------
EHM4810Tıp Elektroniği-----------------------11---1-
EHM4830Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı-----11------------1----------
EHM4850Haberleşme Teorisi-11----------1--1-1-----------
EHM4860Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri-11-----------1-1-1-----------
EHM4870Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi-1111--1----------------------
EHM4880Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş--1----11----1----------------
EHM4890Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı-1----------------------1-----
ELM4301 Elektrik Makinalarında Arızalar ve Bakım Yöntemleri-1--------------1-1---1-----1-
ELM4302Endüstri 4.0 ve Elektrik Mühendisliği Uygulamaları-1-----------1--1-1---------1-
IKT3650Sürdürülebilir Kalkınma---------------------1-----1--
IKT3322Ekonomi Politikaları---------------------1--------
IKT3562Türk İdare Tarihi---------------------1--------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş---------------------1--------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---------------------1--------
ISL1622Davranış Bilimi-------------111-----1--------
ISL3411Pazarlama---------------------1--------
ISL3621Üretim Yönetimi ---------------------1--------
ISL3522Uluslararası Pazarlama---------------------1--------
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)---------------------1--------
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1---------------------1--------
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme---------------------1--------
ISL3660İşletmelerde İletişim---------------------1--------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar---------------------1--------
ISL4420Satış Yönetimi---------------------1--------
ISL4611Örgütsel Etik ---------------------1--------
ISL4860Tüketici Davranışı---------------------1--------
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi---------------------1--------
ISL4640Girişimcilik---------------------1--------
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi---------------------1--------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma---------------------1--------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------------------1--------
ELM4052Teknik İngilizce----------------11------------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ELM4132İşletmede Mesleki Eğitim 3-1-------------1--1-----------
ELM4142İşletmede Mesleki Eğitim 4-1-------------1--1-----------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi------1------11------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
ELM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi -----1111------1--11-11--1----
BLM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
EHM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
KOM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
BME4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXX
PÇ-14XXX
PÇ-15XXX
PÇ-16XXXX
PÇ-17XXXX
PÇ-18XXXX
PÇ-19X
PÇ-20XX
PÇ-21XXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XX
PÇ-25XXX
PÇ-26XXXX
PÇ-27XXX
PÇ-28XXX
PÇ-29XXX
PÇ-30XXXX