İktisat ABD İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat ABD İktisat Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİktisat Yüksek Lisans Programı, temelde iktisat formasyonu almış öğrencilere yönelik olmakla birlikte, farklı disiplinlerden (özellikle Mühendislik ve Temel Bilimlerden) gelen öğrencilere de açıktır. Programın amacı, öğrencileri, ileri düzeyde analitik yöntem ya da teknikleri kullanma becerisi ve modern iktisadın teorik ve uygulamalı bilgileri ile donatmaktır. Program bu içeriğiyle, hem doktora yapmak isteyen öğrencilere gerekli iktisat bilgi ve teknik donanımını sağlamayı, hem de kamu ve özel kesim kurum ya da işletmelerinin ihtiyaç duydukları nitelikli araştırmacı/yönetici iktisatçı ihtiyacına cevap vermeyi hedeflemektedir. Başta Mühendislik olmak üzere, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin bilinen bölümlerinden (İşletme, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Kamu Yönetimi vs) mezun olmayan öğrenciler için bir yıllık hazırlık programı uygulanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. İleri düzeyde iktisadi analizler yapabilecek iktisat ve istatistik bilgisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin iktisadi modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ11)
EA2. Alanında ihtiyaç duyulan teknolojiyi kullanabilen, güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ9)
EA3. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ5, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12)
EA4. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ13) iktisatçılar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise iktisat ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. İktisadi ve toplumsal ilişki ve sorunların kavramlaştırılması, açıklanması ve çözüm önerileri geliştirilmesi için gerekli, İktisat Yüksek Lisans Yeterlilikleri düzeyinde modern kuramsal ve uygulamalı iktisat bilgilerinden oluşan bir iktisat formasyonuna sahiptir.
 2. İktisadi aktörlerin gerçek dünyadaki tezahürlerini iktisat modellerini kullanarak analiz etme becerisine sahiptir
 3. Gerek ulusal, gerekse uluslararası düzeyde karşılaşılan, işsizlik, enflasyon, iktisadi ve finansal krizler gibi makroekonomik sorunları, karşılıklı etkileşimleri ile birlikte çözümleyip tartışabilme bilgi ve becerisine sahiptir.
 4. İktisadi çözümleme için, analitik (matematik, mantık) ve empirik (istatistik, ekonometri) yöntem ve tekniklerin son derece önemli olduğunun bilincinde olup, bu alanlarda yeterli bilgiye sahiptir. Bu alanlarla ilgili çeşitli programları kullanabilme becerisine sahiptir.
 5. Diğer sosyal bilimlerin yaklaşım, yöntem ve kavramlarını, zenginleştirici birer unsur olarak iktisadi analize dahil edebilir.
 6. İktisadi toplumsal değişme ve gelişmeleri, tarihsel ve kurumsal boyutları ile değerlendirebilme bilgi ve yetisine sahiptir.
 7. Araştırmalarını gerçekleştirmek için gerekli her türlü kaynağı ve veriyi nereden, nasıl bulacağının bilgisine, veri madenciliği yetisine sahiptir.
 8. İktisadi ve toplumsal herhangi bir konuda, kuramsal ya da empirik nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilir.
 9. Hazırladığı akademik çalışmalarını ulusal ya da uluslararası bilimsel toplantılarda sunabilir.
 10. İktisadın ilgi duyduğu alanlarında, ulusal ve uluslararası güncel ve bilimsel gelişmeleri, yayınları takip eder, ilgili organizasyonlara ve ağlara-gruplara katılarak görüşlerini ifade edebilir. Bunun için gerekli İngilizce bilgisine sahiptir.
 11. Akademik çalışmalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 12. Ulusal ve uluslararası nitelikli hukukun üstünlüğü, adalet, kültürel değerler, çevre kirliliği gibi toplumsal konularda yeterli bilinci sahiptir ve bu konuların iyileştirilmesine ilişkin çalışmaları destekler.
 13. Programı tamamlayanlar, özel ve kamu kesiminde yönetici olmak ve/veya iktisat doktorası yapabilmek için gerekli bilimsel bilgi ve beceri altyapısını ifade eden bir formasyona sahip olurlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5101 Mikroekonomik Analiz30037.5
IKT5104 Ekonometrik Yöntemler30037.5
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5103 Makroekonomik Analiz30037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
IKT5001 Seminer02007.5
IKT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
IKT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
IKT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5102 Matematiksel İktisadi Analiz30037.5
IKT5223 Finans Uygulamaları ve Yatırımcılık 30037.5
IKT5105 Mukayeseli İktisat Tarihi30037.5
IKT5130 İktisadi Analizde Makine Öğrenmesi Yöntemleri30037.5
IKT5131 Çevre Ekonomisi 30037.5
IKT5207 Finansta Ekonometrik Yöntemler 30037.5
IKT5106 Enformasyon ve Belirsizlik İktisadı 30037.5
IKT5109 Refah İktisadı ve Sosyal Seçim30037.5
IKT5110 Politik Makro İktisat30037.5
IKT5111 Parasal İktisat30037.5
IKT5112 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar30037.5
IKT5113 Uluslararası Ticaret30037.5
IKT5114 Uluslararası Finans30037.5
IKT5115 Orta Doğu Ekonomileri30037.5
IKT5116 Türkiye'nin İktisadi Analizi30037.5
IKT5117 Türkiye Ekonomisi: Seçilmiş Konular30037.5
IKT5118 Alan Ekonomileri30037.5
IKT5121 İktisadi Analiz Tarihi30037.5
IKT5122 İktisat Metodolojisi30037.5
IKT5123 Kurumsal İktisat30037.5
IKT5124 Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi30037.5
IKT5125 Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
IKT5101Mikroekonomik Analiz-1-----------
IKT5104Ekonometrik Yöntemler1-11--1-11--1
IKT5103Makroekonomik Analiz1-1---11-----
IKT5106Enformasyon ve Belirsizlik İktisadı 11-1--11-1---
IKT5109Refah İktisadı ve Sosyal Seçim11-11--1--1-1
IKT5110Politik Makro İktisat----1--------
IKT5111Parasal İktisat1-11--11-1--1
IKT5112Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar1111---------
IKT5113Uluslararası Ticaret1111-11--1---
IKT5114Uluslararası Finans--1----11111-
IKT5115Orta Doğu Ekonomileri--1----------
IKT5116Türkiye'nin İktisadi Analizi--1--1-1111--
IKT5117Türkiye Ekonomisi: Seçilmiş Konular111-11-1-----
IKT5118Alan Ekonomileri11111-1111111
IKT5121İktisadi Analiz Tarihi111-11-1----1
IKT5122İktisat Metodolojisi11111111--1-1
IKT5123Kurumsal İktisat-1--11--1-1--
IKT5124Osmanlı-Türkiye İktisat Tarihi11--111111111
IKT5125Osmanlı İktisat Tarihinin Kaynakları----1-1------
IKT5105Mukayeseli İktisat Tarihi1---11-------
IKT5102Matematiksel İktisadi Analiz---1---------
IKT5130İktisadi Analizde Makine Öğrenmesi Yöntemleri1--11-1------
IKT5207Finansta Ekonometrik Yöntemler 1111--1-----1
IKT5001Seminer1-1-1-11111--
IKT5000Yüksek Lisans Tezi11111-11111--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13X