İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik Birimİktisat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat ABD Modern Parasal İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİkinci Öğretim Modern Parasal İktisat Tezsiz Yüksek Lisans programında Türkiye ve Küresel Dünya ekonomisindeki iktisadi ve finansal gelişmeleri, sorunları, kavrama, çözümleme, çözüme yönelik politika seçeneklerini değerlendirebilme ve somut öneriler geliştirebilme yetisine sahip profesyonel iktisatçıların yetiştirilmesi ve programı tamamlayanların örnek olaylar yardımıyla modern analiz ve tekniklerle donatılmaları amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. İleri düzeyde iktisadi analizler yapabilecek iktisat ve istatistik bilgisine sahip, gerçek yaşamda karşılaşılan problemlerin iktisadi modelini oluşturup, çağdaş yöntemlerle çözüm üretebilen (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ11)
EA2. Alanında ihtiyaç duyulan teknolojiyi kullanabilen, güncel bilgisayar yazılımlarını ve bilişim teknolojilerini seçme, kullanma ve geliştirme becerilerine sahip (PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ6, PÇ7, PÇ9)
EA3. Türkçe ile birlikte en az bir yabancı dilde alanı ile ilgili araştırma yapabilen, ekip çalışmasına uyumlu ve çalışmalarını etkin bir biçimde sunabilen, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş (PÇ5, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12)
EA4. Ulusal ve uluslararası özel sektör ve kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kademelerinde çalışabilen (PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ13) iktisatçılar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliProgram, başta iktisat, bankacılık, finans, mühendislik alanları olmak üzere hemen her sektörde finansal ekonomi formasyonuna ihtiyaç duyan yöneticiler ya da yönetici adaylarına yöneliktir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Özel kesimde yöneticilikle ilgili görevleri yerine getirmek için gerekli olan formasyon ve beceriye sahiptir.
 2. Özel ve kamu kesiminde yönetici olmak ve/veya iktisat doktorası yapabilmek için gerekli bilimsel bilgi ve beceri altyapısını ifade eden bir formasyona sahiptir.
 3. İş dünyasında karşılaşılan sorunları, iktisadi kavramlarla formüle edebilme ve çözümleyebilme becerisine sahiptir.
 4. İş ortamını etkileyen ve belirleyen makroiktisadi değişkenleri, yüksek lisans yeterlilikleri düzeyinde takip ve analiz etme becerisine sahip.
 5. İş dünyasında karar alma sürecinde ekonometri ve istatistik programlarını kullanma becerisine sahiptir
 6. İş ortamını etkileyen ve belirleyen toplumsal yaşama ait değişkenleri, iktisadın yanı sıra diğer sosyal bilimlerin kavram, yöntem ve yaklaşımlarıyla takip ve analiz edebilir
 7. İş ortamını belirleyen kurumsal çerçeveyi tarihsel boyutuyla analiz etme becerisine sahiptir.
 8. İş dünyasında karar alma süreçlerinde gerek duyulan verilere ulaşma ve bu verileri işleme becerisine sahiptir.
 9. Uzmanı olduğu alanda rapor, monografi, proje ve sunum hazırlama ve takdim etme becerisine sahiptir.
 10. İş hayatına ilişkin raporların yanı sıra akademik niteliği haiz çalışmalar kaleme alabilir.
 11. Güncel iktisadi konular üzerine yürütülen yabancı dildeki tartışmaları takip edebilir ve bu tartışmalara katılabilir
 12. Akademik çalışmalarında bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 13. Toplumsal duyarlılık ile iş hayatı arasında ilişki kurma becerisi geliştirir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
IKT5002 Dönem Projesi020015
IKT5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT5300 Kamu Mali Analizi30037.5
IKT5301 Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi30037.5
IKT5302 Rekabet ve Regülasyon30037.5
IKT5303 Finansal Ekonometri30037.5
IKT5304 Finansal Risk Analizi30037.5
IKT5305 Finansal Piyasalar30037.5
IKT5306 Finansal Ekonomi30037.5
IKT5307 Para ve Banka30037.5
IKT5308 Mikroiktisat30037.5
IKT5309 Açık Ekonomi Makroiktisadı30037.5
IKT5310 Kantitatif Teknikler30037.5
IKT5311 Uluslararası Ticaret ve Finans30007.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
IKT5300Kamu Mali Analizi1111111-1-11-
IKT5301Küreselleşme ve Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Analizi1111111111111
IKT5302Rekabet ve Regülasyon111-1-1--1-11
IKT5303Finansal Ekonometri-111111111111
IKT5304Finansal Risk Analizi111-1--------
IKT5305Finansal Piyasalar11-1-11---111
IKT5306Finansal Ekonomi11111--------
IKT5307Para ve Banka11-1--1-1-1--
IKT5308Mikroiktisat111-1--111111
IKT5309Açık Ekonomi Makroiktisadı11-11--11-1--
IKT5310Kantitatif Teknikler1-1-1--1-----
IKT5002Dönem Projesi11-11--11111-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13X